صفحه ۲۹۵

خمس ندارد، هرچند برای سالهای بعدباقی بماند. و اگر برای خرید آن ناچار باشد درآمد چند سال را جمع کند، بنابراحتیاط واجب باید خمس آنچه را که ازسالهای قبل از سال خرید پس انداز نموده بدهد.

مساله 1668- تجملات و تشریفات منزل و زندگی و ایاب و ذهاب و میهمانیهای انسان و خانواده او اگر از حدمتعارف و شان او بیشتر نباشد خمس ندارد، و اگر از حد متعارف و شان او بیشتر باشد باید خمس زائد بر متعارف رابپردازد. و شان افراد به حسب زمانها و شهرها و اوضاع معیشت عمومی مردم متفاوت می‎باشد.

مساله 1669- مالی را که انسان خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‎کند، اگر عین آن باقی باشد و از منفعت آن استفاده شود از مخارج سالی که در آن مسافرت کرده است حساب می‎شود، هرچند سفر او تا مقداری از سال بعد هم طول بکشد، و اگر بعد از سفر حج بدون مصرف بماند باید خمس آن داده شود. ولی اگر عین آن مال مصرف می‎شود بایدخمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد.

مساله 1670- اگر برای حج ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام کند و هزینه را بدهد، چنانچه خمس پولی را که واریزمی کند نپرداخته باشد بنابراحتیاط خمس آن را آخر سال حساب کرده و بپردازد، هرچند بنابر اقوی واجب نیست.

مساله 1671- اگر از سود تجارت یا کسب و شغل خود آذوقه ای بخرد و در آخر سال زیاد بیاید باید خمس آن رابپردازد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش تغییر کرده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مساله 1672- اگر در کسب و شغل یا تجارت ضرر کرده ولی مقداری از آذوقه ای که برای مصرف زندگی خریده درآخر سال زیاد بیاید، در صورتی که آذوقه باقیمانده به مقدار ضرر یا کمتر است خمس آنها بر او واجب نیست، به شرطآنکه ضرر وارد شده بر سرمایه بعد از به دست آمدن سود و خرید آذوقه باشد.

مساله 1673- کسی که از کسب و شغل یا تجارت سودی برده و مال دیگری هم دارد که به آن خمس تعلق نمی گیرد، می‎تواند مخارج سالیانه خود را فقط از سود کسب صرف نماید.

مساله 1674- کسی که در طول سال سود نبرده نمی تواند هزینه آن سال را از سود سال بعد جبران کند، ولی اگر برای مخارج خود قرض کرده و نتوانسته تا وقت درآمد سال بعد قرض را بپردازد، می‎تواند بدهی خود را از درآمد سال بعددر وسط سال بدهد، مگر آنکه مال دیگری که بتواند قرض خود را با آن بپردازد داشته باشد.

ناوبری کتاب