صفحه ۲۹

4 - مردار:

مساله 62- مرده حیوانی که خون جهنده داشته نجس است، خواه خودش مرده باشد یا بدون رعایت دستور اسلام آن را کشته باشند. و ماهی چون خون جهنده ندارد گرچه در آب بمیرد پاک است.

مساله 63- اجزایی از بدن حیوان مرده که در اصل روح نداشته مانند: پشم، مو و کرک پاک است، و استخوان و دندان نیز اگر روح نداشته باشد پاک می‎باشد. ولی همین اجزا از حیوان نجس العین - یعنی: سگ و خوک - نجس می‎باشد.

مساله 64- اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد در حالی که زنده است گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند نجس می‎باشد.

مساله 65- پوستهای مختصر لب و جاهای دیگر بدن که هنگام افتادن آن رسیده، گرچه آن را جدا کنند پاک است، ولی بنابراحتیاط واجب باید از پوستی که زمان افتادنش نرسیده و آن را جدا کرده اند اجتناب نمود.

مساله 66- تخم مرغی را که از شکم مرغ مرده بیرون می‎آورند، اگر پوست روی آن سفت شده باشد پاک است، ولی باید ظاهر آن را آب کشید.

مساله 67- اگر بره و بزغاله پیش از آنکه علفخوار شوند بمیرند، پنیرمایه ای که در شیردان آنها می‎باشد پاک است، ولی بنابراحتیاط واجب باید ظاهر آن را آب کشید.

مساله 68- داروهای روان، عطر، روغن، واکس و صابونی که از کشورهای خارج وارد می‎کنند، اگر انسان به نجس بودن آنها یقین ندارد پاک است. همچنین گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته می‎شود پاک است، ولی اگر فروشنده کافر باشد و ندانیم آن را از مسلمان گرفته یا نه نجس است، همچنین اگر فروشنده مسلمان باشد و بدانیم آن را از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که مطابق دستور شرع کشته شده یا نه نجس می‎باشد.

5 - خون:

مساله 69- خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده داردمعانی آبهای: (کر)، (قلیل) و (جاری) به ترتیب در صفحات (23، 24، 25) آمده است. نجس است، پس خون حیواناتی مانند ماهی و پشه که خون جهنده ندارند پاک می‎باشد.

مساله 70- اگر حیوان حلال گوشتی را به دستوری که در شرع معین شده بکشند

ناوبری کتاب