صفحه ۲۸۷

می‎گیرد از ملک آنان خارج شده، و هرگونه تصرف در آن مال قبل از بیرون کردن خمس آن حرام است، و نماز در آن مال صحیح نمی باشد.

مساله 1621- خمس یک واجب عبادی است، بنابراین پرداخت آن باید با قصد قربت انجام شود.

چیزهایی که خمس آنها واجب است

مساله 1622- در هفت چیز خمس واجب می‎باشد:

اول - در آمد کسب و کار

دوم - معدن

سوم - گنج

چهارم - مال حلال مخلوط با حرام

پنجم - جواهری که باغواصی در دریا به دست می‎آید.

ششم - غنیمت جنگ

هفتم - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

و احکام اینها در مسائل آینده بیان خواهد شد.

1 - در آمد کسب و کار:

خمس درآمدهای تجاری و اقتصادی:

مساله 1623- هرگاه انسان از کشاورزی، تجارت، صنعت یا کارهای اقتصادی دیگر مالی به دست آورد - گرچه از راه احیای بیابانهای موات یا به دست آوردن مباحات یا خدمات و یا مثلا انجام نماز و روزه استیجاری باشد - چنانچه ازمخارج سالیانه خود و اشخاص تحت تکفل او زیاد بیاید، باید خمس آن را به دستوری که در مسائل آینده بیان می‎شودبپردازد.

مساله 1624- اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سالیانه انسان زیاد بیاید باید خمس آن را بپردازد.

مساله 1625- کسی که هزینه های زندگی او به عهده دیگری است باید خمس همه درآمدهای خود را بپردازد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.

مساله 1626- زنی که در اثر کسب در آمدی دارد و از طرفی شوهرش مخارج او را می‎پردازد، باید آخر سال خمس درآمد خود را بدهد، همچنین اگر شوهر ندارد یا شوهرش مخارج او را نمی دهد و خود دارای درآمدی باشد، چنانچه چیزی از مخارج سالیانه اش زیاد بیاید باید خمس آن را بپردازد، بلکه هرگونه فایده و درآمدی که زن به دست می‎آوردو ملک او می‎شود - هرچند به

ناوبری کتاب