صفحه ۲۸۵

مساله 1618- اگر اعتکاف خود را با انجام یکی از اموری که بیان شد باطل نماید سه صورت دارد:

الف - چنانچه اعتکاف او واجب معین باشد، قضای آن لازم است.

ب - چنانچه اعتکاف او واجب غیر معین باشد، باید آن را دوباره شروع کند، و بهتر است آن را تمام کرده و دوباره از سربگیرد.

ج - اگر اعتکاف او مستحب باشد، چنانچه در دو روز اول آن را باطل کند اشکال ندارد، و چنانچه پس از دو روز آن راباطل نماید باید قضای آن را بجا آورد.

مساله 1619- اگر اعتکاف واجب را به جماع - هرچند در شب - باطل نماید علاوه بر قضا باید کفاره نیز بدهد، وکفاره آن مانند کفاره باطل نمودن عمدی روزه رمضان است، و بنابراحتیاط واجب ترتیب را در آن رعایت کند.

مساله 1620- در مواردی که قضای اعتکاف واجب می‎شود لازم نیست آن را فورا بجا آورد، ولی نباید در انجام آن سستی و مسامحه نماید.

ناوبری کتاب