صفحه ۲۸۲

مساله 1607- اگر زندانی نتواند به اول ماه رمضان یقین کند باید به گمان عمل نماید، و اگر آن هم ممکن نشد هر ماهی که روزه بگیرد صحیح است، و باید پس از گذشت یازده ماه از ماهی که روزه گرفته دوباره یک ماه روزه بگیرد. ولی اگربعد گمان پیدا کند باید به آن عمل نماید.

ناوبری کتاب