صفحه ۲۸۰

4 - بیماری که بعد از ظهر خوب شود.

5 - زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.

6 - کافری که بعد از ظهر ماه رمضان مسلمان شود.

مساله 1596- مستحب است روزه دار نماز مغرب را پیش از افطار کردن بخواند، ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی تواند با حضور قلب نماز بخواند بهتر است اول افطار نماید، ولی به قدری که ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن بجا آورد.

آنچه برای روزه دار مکروه است

مساله 1597- چند چیز برای روزه دار مکروه است، از جمله:

1 - دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن، ولی اگر مزه آن به حلق برسد احوط اجتناب است.

2 - انجام هر کاری که - مانند خون گرفتن یا حمام رفتن - موجب ضعف انسان می‎شود.

3 - انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق می‎رسد، و چنانچه بداند به حلق می‎رسد جایز نیست.

4 - بو کردن گیاهان معطر

5 - خیس کردن لباسی که در بدن دارد.

6 - هرکاری که به واسطه آن خون از دهان بیاید مانند کشیدن دندان.

7 - انجام هرکاری که شهوت را تحریک می‎کند، در صورتی که قصد بیرون آمدن منی نداشته و چنین عادت و حالتی نیزنداشته باشد. و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد و منی هم بیرون آید روزه او باطل می‎شود.

8 - برای غیر وضو مضمضه کردن

9 - مجادله کردن

راه ثابت شدن اول ماه

مساله 1598- اول ماه به یکی از پنج راه ثابت می‎شود:

1 - خود انسان ماه را بدون استفاده از دستگاه ببیند.

2 - دو مرد عادل گواهی دهند که در شب ماه را دیده اند، به شرط آنکه شهادت هر یک درباره صفات ماه خلاف دیگری و یا خلاف واقع نباشد، اما اگر فقط در تشخیص بعضی خصوصیات

ناوبری کتاب