صفحه ۲۸

کمتراز کر می‎باشد نجس شود، پاک شدن آن به مجرد اتصال به آب کر یا جاری محل اشکال است.

مساله 55- آب پاکی که معلوم نیست نجس شده همچنان پاک است، و آب نجسی که پاک شدن آن معلوم نیست همچنان نجس است.

مساله 56- نیمخورده سگ و خوک نجس و خوردن آن حرام است، و نیمخورده حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن در غیر پرندگان و گربه مکروه است، و در گربه گفته شده کراهت ندارد و در پرندگان کراهت آن محل تامل است. وبنابر آنچه در بعضی روایات آمده است نیمخورده مومن شفاست.

نجاسات

مساله 57- "نجاسات" دوازده چیز می‎باشد که عبارت است از: "ادرار"، "مدفوع"، "منی"، "مردار"، "خون"، "سگ"، "خوک"، "کافر - بنابرمشهور -"، "شراب"، "فقاع" و بنابراحتیاطواجب: "عرق حیوان نجاستخوار" و "عرق جنب از حرام".

1 و 2 - ادرار و مدفوع:

مساله 58- ادرار و مدفوع انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد - یعنی اگر رگ آن را ببرند خون از آن می‎جهد - نجس است، و بنابراحتیاط واجب باید از ادرار حیوان حرام گوشتی هم که خون جهنده ندارد پرهیز نمود، ولی پرهیز از مدفوع آن لازم نیست. و فضله حشرات کوچک مانند پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است.

مساله 59- فضله پرندگان حرام گوشت پاک است، هرچند احتیاط آن است که پرهیز شود.

مساله 60- بنابراحتیاط واجب باید از ادرار و مدفوع حیوان نجاستخوار و حیوانی که انسان با آن نزدیکی نموده وگوسفندی که گوشت آن از خوردن شیر خوک محکم شده پرهیز نمود.

3 - منی:

مساله 61- منی حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، هرچند در منی حیوانات حلال گوشت حکم به نجاست خالی از اشکال نیست، ولی مطابق احتیاط است.

ناوبری کتاب