صفحه ۲۷۸

روزه های حرام و مکروه

مساله 1586- روزه در موارد متعددی از جمله موارد زیر حرام است:

1 و2 - روز عید فطر و قربان

3 - در روزی که نمی داند آخر شعبان است یا اول رمضان اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد.

4 - بنابراحتیاط واجب روزه مستحبی زن اگر باعث پایمال شدن حقوق شوهر شود.

5 - بنابراحتیاط واجب روزه مستحبی زنی که شوهرش او را از روزه مستحبی نهی کرده باشد، هرچند حق شوهر هم ازبین نرود.

6 - روزه مستحبی فرزند اگر باعث آزار پدر یا مادر شود، و نیز بنابراحتیاط واجب در صورتی که آنان او را از گرفتن روزه مستحبی نهی کرده باشند. و بنابراحتیاط جد پدری نیز همین حکم را دارد.

7 - روزه ای که برای روزه دار ضرر و زیان داشته باشد.

8 - روزه شخص مسافر مگر در مواردی که استثناء شده است و در مساله «1572» بیان شد.

مساله 1587- اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر روزه مستحبی بگیرد و در بین روز او را نهی کنند، بنابراحتیاط واجب باید افطار نماید.

مساله 1588- کسی که می‎داند روزه برای او ضرر ندارد - گرچه پزشک بگوید ضرر دارد - باید روزه واجب را بگیرد، به شرط آنکه در واقع هم ضرر نداشته باشد. و کسی که یقین یا گمان و یا احتمال موجهی که موجب ترس باشد دارد که روزه برای او ضرر دارد - گرچه پزشک بگوید ضرر ندارد - نباید روزه بگیرد، و اگر روزه بگیرد صحیح نیست، مگر آنکه قصد قربت از او محقق شود و معلوم شود ضرر نداشته است.

مساله 1589- اگر انسان مردد باشد که روزه برای او ضرر دارد یا نه و پزشک حاذق که گفته او وثوق آور باشد نظر دهد، نظر پزشک برای او حجت می‎باشد.

مساله 1590- کسی که عقیده دارد روزه برای او ضرر ندارد، چنانچه روزه بگیرد و پس از مغرب معلوم شود روزه برای او ضرر داشته باید قضای آن را بجا آورد.

مساله 1591- روزه روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان مکروه است. همچنین روزه روز عرفه برای کسی که روزه او را از دعاهای آن روز باز می‎دارد، و نیز روزه مستحبی فرزند بدون احراز رضایت پدر یامادر مکروه می‎باشد.

ناوبری کتاب