صفحه ۲۷۶

مساله 1578- کسی که روزه است و قصد مسافرت دارد یکی از چند حالت را دارد:

الف - اگر پس از اذان ظهر مسافرت کند، روزه اش صحیح است و باید آن را تمام نماید.

ب - اگر پیش از ظهر از وطن خارج شود و قصد کمتر از هشت فرسخ داشته باشد یا بخواهد کمتر از چهار فرسخ برود وبرگردد، روزه اش صحیح است و باید آن را به پایان ببرد.

ج - اگر پیش از ظهر از وطن خارج شود و قصد حد اقل هشت فرسخ رفت یا چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت راداشته باشد، پس از رسیدن به حد ترخص معنای (حد ترخص) در صفحه (210) (شرط هشتم از شرایط مسافر) بیان شده است. روزه او صحیح نیست و قضای آن واجب می‎شود، هرچند اگر از شب قبل قصد مسافرت نداشته احوط آن است که روزه را تمام کرده و قضای آن را هم بجا آورد. و چنانچه مسافر پیش از رسیدن به حد ترخص روزه خود را باطل کند بنابراحتیاط کفاره نیز بر او واجب می‎شود.

مساله 1579- اگر مسافر پیش از ظهر به وطن خود یا جایی که می‎خواهد ده روز در آنجا بماند برسد، چنانچه کاری که روزه را باطل می‎کند انجام نداده باشد باید آن روز را روزه بگیرد، و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نیست، بلکه صحیح هم نمی باشد.

مساله 1580- اگر مسافر بعد از ظهر به وطن خود یا جایی که می‎خواهد ده روز در آنجا بماند برسد، گرچه کاری که روزه را باطل می‎کند انجام نداده باشد روزه آن روز صحیح نیست.

مساله 1581- مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند اگر روزه بگیرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود یکی از دو حالت را دارد:

الف - چنانچه یک نماز چهار رکعتی اداء خوانده باشد، روزه اش صحیح است و تا وقتی در آنجاست باید نمازهای خود را تمام بخواند و روزه هایش را نیز بگیرد.

ب - چنانچه یک نماز چهار رکعتی اداء نخوانده باشد، روزه آن روزش صحیح است، ولی نمازهای خود را باید شکسته بخواند و در روزهای بعد هم نمی تواند روزه بگیرد.

مساله 1582- مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد مکروه است در روز ماه رمضان جماع نماید، و یا در خوردن وآشامیدن خود را کاملا سیر کند.

ناوبری کتاب