صفحه ۲۷۵

بنابراحتیاط با کمک پسر بزرگتر میت این کار را انجام دهد.

مساله 1571- اگر میت به خاطر مسافرت روزه های خود را نگرفته باشد، ولی او - یعنی پسر بزرگتر و بنابراحتیاطواجب بزرگترین وارث مرد مطابق طبقات ارث - باید قضای آنها را بجا آورد، ولی اگر به خاطر بیماری روزه ها را نگرفته است، قضای آنها در صورتی بر ولی او واجب می‎شود که بر خود او قضای آنها واجب بوده و بجا نیاورده است.

احکام روزه مسافر

مساله 1572- مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعتی بخواند نباید روزه بگیرد، ولی مسافری که نمازش تمام است - مثل کسی که شغلش مسافرت است - باید روزه خود را هم بگیرد.

مساله 1573- مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، هرچند برای فرار از روزه باشد، ولی مسافرت پیش از روز بیست و چهارم رمضان مکروه است، مگر اینکه مسافرت به قصد انجام عمره یا حج و یا کار ضروری دیگر باشد.

مساله 1574- اگر غیر از روزه رمضان و نذر معین، روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد بنابراحتیاط مستحب در آن روز مسافرت نکند، مگر آنکه ضرورتی پیش آید. و اگر در سفر باشد باید قصد کند ده روز آنجا بماند و آن روز را روزه بگیرد، ولی اگر نذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد بنابر اقوی می‎تواند در آن روز مسافرت نماید و در سفر روزه نگیرد، وبنابراحتیاط واجب قضای آن را بجا آورد.

مساله 1575- اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معین نکند نمی تواند آن را در سفر بجا آورد، ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد باید آن را در سفر بجا آورد. همچنین اگر نذر کند روز معینی را - چه مسافر باشد یانباشد - روزه بگیرد باید آن روز را گرچه مسافر باشد روزه بگیرد.

مساله 1576- گرفتن روزه مستحبی در سفر جایز نیست، ولی مسافر می‎تواند برای برآورده شدن حاجت سه روز درمدینه منوره روزه مستحبی بگیرد، به شرط آنکه روزه قضا به عهده او نباشد. و احوط آن است که روزهای چهار شنبه، پنجشنبه و جمعه باشد.

مساله 1577- کسی که نمی داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز به مساله آگاه شود روزه اش باطل می‎شود، و اگر تا مغرب نفهمد روزه اش صحیح است. ولی اگر مساله را می‎دانسته و فراموش کرده یا متوجه نیست که مسافر می‎باشد روزه اش باطل است.

ناوبری کتاب