صفحه ۲۷۴

مساله 1563- کسی که به نیت قضای روزه رمضان روزه گرفته، اگر وقت قضای روزه او تنگ نباشد می‎تواند پیش ازظهر روزه خود را باطل نماید، ولی بعد از ظهر جایز نیست آن را باطل کند بلکه کفاره هم دارد.

مساله 1564- اگر به دلیل بیماری روزه رمضان را نگیرد و بیماری او تا رمضان سال بعد ادامه یابد، قضای روزه هایی راکه نگرفته بر او واجب نیست هرچند احوط است، و باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. ولی چنانچه به واسطه عذر دیگری - مثلا مسافرت - روزه نگرفته و عذر او تا رمضان سال بعد باقی بماند، باید روزه هایی را که نگرفته قضا کند و بنابراحتیاط واجب برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

مساله 1565- اگر به علت بیماری روزه رمضان را نگیرد و پس از رمضان آن بیماری بهبود یابد ولی عذر دیگری پیداکند که نتواند تا رمضان سال بعد قضای آن را بجا آورد، باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید، همچنین اگر به علت دیگری غیر از بیماری روزه رمضان را نگیرد و پس از رمضان آن عذر برطرف شود ولی به علت بیماری نتواند تا رمضان بعد روزه بگیرد، باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید، و در هر دو صورت بنابراحتیاط واجب برای هر روز یک مدطعام به فقیر بدهد.

مساله 1566- اگر قضای روزه رمضان را چند سال تاخیر بیندازد باید آن را بجا آورد و برای هر روز یک مد طعام به فقیربدهد، و با تکرار سالهای تاخیر چیزی به کفاره اضافه نمی شود.

مساله 1567- اگر از روی عمد روزه رمضان را نگیرد باید قضای آن را بجا آورد و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد، و چنانچه تا رمضان آینده قضای آن روزه را بجا نیاورد بنابراحتیاط واجب برای هر روز نیز یک مد طعام بدهد.

مساله 1568- اگر قضای روزه میتی را - به طور مجانی یا استیجار - گرفته باشد بنابراحتیاط واجب بعد از ظهر آن راباطل نکند.

مساله 1569- اگر به علت بیماری یا حیض و یا نفاس روزه رمضان را نگیرد و پیش از تمام شدن ماه رمضان بمیرد، لازم نیست روزه های او را قضا کنند، ولی اگر به علت مسافرت روزه رمضان را نگیرد و پیش از تمام شدن رمضان بمیردباید برای او قضا کنند.

مساله 1570- پس از مرگ پدر بزرگترین وارث مرد طبق طبقات ارث باید قضای نماز و روزه او را به تفصیلی که درمساله «1229» گذشت بجا آورد، این حکم بنابراحتیاط در مورد مادر هم جاری است. همچنین است اگر پدر یا مادربجز روزه رمضان روزه واجب دیگری را - مانند روزه نذر - نگرفته باشند. در این موارد اگر پدر میت زنده است

ناوبری کتاب