صفحه ۲۷

پایین نجس نمی شود.

مساله 47- اگر آب مضاف نجس با آب کر به گونه ای مخلوط شود که دیگر به آن آب مضاف نگویند بلکه بگویند آب مطلق است پاک می‎شود.

مساله 48- آبهای معدنی و آب برخی دریاچه ها که با نمک مخلوط شده است و نیز آب لوله کشی که در آن کلر ریخته اند، حکم آب مطلق را دارد، مگر اینکه مقدار مخلوط شده به قدری زیاد باشد که به آن "آب مطلق" نگویند.

مساله 49- آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه، حکم آب مطلق را دارد، یعنی چیز نجس را پاک می‎کند و وضو و غسل هم با آن صحیح است. و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم آب مضاف را دارد، یعنی چیز نجس را پاک نمی کند و وضو و غسل هم با آن باطل است.

مساله 50- آبی که مطلق یا مضاف بودن آن معلوم نبوده و مشخص نباشد که قبلا مطلق یا مضاف بوده، نجاست را پاک نمی کند و وضو و غسل نیز با آن باطل است. ولی اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد، حکم به نجس بودن آن نمی شود، هرچند احوط اجتناب است و این احتیاط ترک نشود.

مساله 51- به آبی که هنگام برطرف کردن نجاست از چیز نجس جدا می‎شود "غساله" می‎گویند، حال اگر بخواهند باآب قلیل چیز نجسی را آب بکشند، غساله اول آن که به خودی خود یا به وسیله فشار از آن خارج می‎شود نجس است، و اگر از چیزهایی است که دو مرتبه باید شسته شود، از غساله دوم نیز باید اجتناب نمایند.

مساله 52- چیز نجسی را که در آب کر یا جاری فرو می‎برند اگر از چیزهایی باشد که در مرتبه اول پاک می‎شود، غساله آن پاک است، و اگر از چیزهایی باشد که با دو بار فرو بردن در آب پاک می‎شود، غساله ای که پس از بار دوم از آن می‎ریزد پاک است.

مساله 53- آبی که عین نجاست - مثل خون یا ادرار - به آن برسد و بو یا رنگ و یا مزه آن را تغییر دهد، اگرچه کر یاجاری باشد نجس می‎شود، ولی اگر اوصاف آن به واسطه نجاستی که بیرون آن است تغییر کند - مثلا مرداری که کنارآب و خارج از آن است بوی آن را تغییر دهد - نجس نمی شود.

مساله 54- آبی که عین نجاست در آن ریخته و بو یا رنگ و یا مزه آن را تغییر داده، چنانچه به کر یا جاری متصل شود یاباران در آن بریزد و تغییر آن از بین برود، بنابراحتیاط واجب در صورتی پاک می‎شود که آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط گردد و بر آن غلبه کند، همچنین است حکم آب قلیلی که نجس شده باشد. پس اگر آب حوضچه هایی که

ناوبری کتاب