صفحه ۲۶۹

همسرش بر او واجب می‎شود، ولی اگر زن به جماع راضی بوده و یا زن شوهرش را به جماع یا کار دیگری که روزه را باطل می‎کند وادارنماید، کفاره هرکدام به عهده خودش می‎باشد.

مساله 1541- اگر مرد روزه دار همسر روزه دار خود را به جماع مجبور کرده و زن در وسط کار به جماع راضی شده است، دو کفاره بر مرد و یک کفاره بر زن واجب می‎شود، ولی اگر مرد همسر خود را به مبطلات دیگری غیر از جماع مجبور کند، کفاره روزه زن بر هیچ یک از آن دو واجب نیست.

مساله 1542- اگر مرد روزه دار در ماه رمضان با همسر روزه دار خود که خواب است جماع نماید یک کفاره بر او واجب می‎شود، و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر او واجب نیست.

مساله 1543- کسی که به واسطه مسافرت یا بیماری روزه نمی گیرد نمی تواند زن روزه دار خود را به جماع مجبور کند، و اگر مجبور نماید کفاره بر خود مرد واجب نیست، ولی بنابراحتیاط واجب کفاره زن را بپردازد.

مساله 1544- انسان نباید در بجا آوردن کفاره کوتاهی کند، ولی لازم نیست فورا آن را انجام دهد، هرچند بهتر است.و اگر چند سال طول بکشد و کفاره را بجا نیاورد چیزی به آن افزوده نمی شود.

مساله 1545- کسی که قضای روزه رمضان را گرفته، اگر تا اذان ظهر آن را باطل نکرده است دیگر نمی تواند باطل کند، و اگر بعد از ظهر از روی عمد آن را باطل کند باید به ده فقیر هر کدام یک مد (حدود 750 گرم) طعام بدهد، و اگرنمی تواند باید سه روز روزه بگیرد و بنابراحتیاط واجب باید پی در پی باشد. و بنابراحتیاط مستحب خوب است به جای ده فقیر شصت فقیر را طعام بدهد.

مواردی که فقط قضای روزه واجب است

مساله 1546- در موارد زیر تنها قضای روزه بر انسان واجب می‎شود:

1 - هرگاه بدون انجام کاری که روزه را باطل می‎کند قصد کند روزه خود را به هم بزند و روزه نباشد، یا نیت ریا کند و یانیت روزه نکند.

2 - هرگاه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک یا چند روز روزه بگیرد.

3 - هرگاه در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه کاری که روزه را باطل می‎کند

ناوبری کتاب