صفحه ۲۶۸

و باید پس از برطرف شدن عذر بقیه را انجام دهد.

مساله 1532- کسی که باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد، اگر در بین سی و یک روز بدون عذر یک روز را روزه نگیرد، یاوقتی شروع کند که در بین آن به روزی برسد که روزه آن واجب معین است، باید روزه ها را از سر بگیرد.

مساله 1533- کسی که می‎خواهد شصت فقیر را سیر کند می‎تواند آنان را به یکباره یا در چند نوبت دعوت کند، و نیزمی تواند به هر کدام یک مد طعام معادل تقریبی «750 گرم" مواد خوراکی مقصود از مواد خوراکی چیزهایی از قبیل:گندم، آرد، نان، برنج و چیزهایی است که به عنوان غذا از آن استفاده می‎کنند. بدهد، و اگر توان پرداخت آن مقدار را نداشته باشد، هرچند فقیر را که می‎تواند سیر کند و یا هر مقدار مواد خوراکی که می‎تواند بدهد، و اگر به هیچ وجه توان ندارداستغفار کند، و بنابراحتیاط واجب هرگاه توانست کفاره را بدهد.

مساله 1534- کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را سیر کند، اگر به شصت فقیر دسترسی ندارد نمی تواند به یک فقیر بیشتر از یک مد طعام (حدود 750 گرم) بدهد یا یک فقیر را بیشتر از یک مرتبه سیر نماید، ولی چنانچه اطمینان داشته باشد که فقیر آنها را به زن و فرزند خود می‎دهد یا آنان را سیر می‎کند، می‎تواند برای هر یک از نان خورهای فقیر - اگرچه صغیر باشند - یک مد طعام به او بدهد.

مساله 1535- در مواردی که به علت عذری روزه نگرفته و باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، می‎تواندکفاره چند روز را به یک فقیر بدهد.

مساله 1536- کسی که از روی عمد روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت کند کفاره از او ساقط نمی شود، همچنین است اگر پیش از ظهر برای فرار از کفاره مسافرت نماید، بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آید نیزبنابراحتیاط کفاره بر او واجب است.

مساله 1537- اگر کسی عمدا روزه خود را باطل کند و پس از آن عذری مانند حیض یا نفاس و یا مرضی که برای روزه دار ضرر دارد پیش آید، کفاره از او ساقط می‎شود.

مساله 1538- اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است و از روی عمد روزه خود را باطل نماید، بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده کفاره بر او واجب نیست.

مساله 1539- اگر انسان شک کند که آخر رمضان است یا اول شوال و از روی عمد روزه خود را باطل نماید، بعدمعلوم شود اول شوال بوده کفاره بر او واجب نیست.

مساله 1540- اگر مرد روزه دار همسر روزه دار خود را به جماع مجبور کند کفاره روزه خود و

ناوبری کتاب