صفحه ۲۶۵

روی عمد نباشد - جنب بماند، چنانچه وقت قضا وسعت دارد روزه او باطل است، و اگر وقت وسعت ندارد بنابراحتیاط آن روز را روزه بگیرد وپس از رمضان دوباره آن را قضا کند.

مساله 1511- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و از روی عمد غسل نکند و در تنگی وقت تیمم هم ننماید، روزه او در ماه رمضان باطل است، همچنین است بنابراحتیاط واجب در غیر رمضان. ولی اگر وقت برای غسل نداشته باشد، در روزه واجبی که مثل رمضان وقت آن معین است بنابراحتیاط واجب تیمم نماید و تا اذان صبح بیدار بماند و روزه اش صحیح است، بلکه اگر تیمم ممکن نباشد بدون تیمم هم روزه اش صحیح است. و چنانچه روزه واجب غیر معین یا روزه مستحبی باشد روزه اش با تیمم صحیح نیست.

مساله 1512- اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده، چنانچه روزه ای را که می‎گیرد مثل روزه رمضان واجب معین باشد صحیح است، و اگر روزه مستحب یا روزه ای باشد که مثل روزه کفاره وقت آن معین نیست صحت آن محل اشکال است.

مساله 1513- اگر زن بعد از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند - اگرچه نزدیک مغرب باشد - روزه او باطل است.

مساله 1514- اگر حائض یا نفساء غسل خود را فراموش کرده و پس از یک یا چند روز یادش بیاید، بنابراحتیاطواجب روزه هایی را که یقین دارد در آن حال گرفته قضا نماید.

مساله 1515- خواب دوم و سوم حائض یا نفساء در شب ماه رمضان پس از پاک شدن حکم خواب دوم و سوم جنب را ندارد، بلکه اگر در بیدار شدن و غسل کردن کوتاهی نکرده باشد خواب سوم او هم اشکال ندارد، و چنانچه تا اذان صبح بیدار نشود روزه اش صحیح است، و در صورتی که کوتاهی کرده باشد خواب اول او هم اشکال دارد، و چنانچه تا اذان صبح بیدار نشود روزه اش باطل است.

مساله 1516- زنی که در حال استحاضه است اگر غسلهای خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه گفته شد انجام دهد روزه های او صحیح است.

مساله 1517- کسی که مس میت کرده می‎تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد، و اگر در حال روزه هم میت را لمس نماید روزه او باطل نمی شود.

ناوبری کتاب