صفحه ۲۶۴

مساله 1506- کسی که در شب ماه رمضان جنب شده اگر قصد خوابیدن داشته باشد چهار صورت دارد:

1 - چنانچه بداند تا اذان صبح بیدار نمی شود یا عادت به بیدار شدن ندارد، بنابراحتیاط واجب نباید بخوابد، و درصورتی که بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود روزه اش باطل و قضا و کفاره بر او واجب می‎شود.

2 - اگر می‎داند یا گمان و یا عادت دارد که پیش از اذان صبح بیدار می‎شود یکی از این سه حالت را دارد:

الف - چنانچه با این تصمیم که پس از بیدار شدن غسل کند بخوابد ولی تا اذان بیدار نشود، روزه اش صحیح است.

ب - اگر از خواب اول بیدار شود و با همین تصمیم دوباره بخوابد و بیدار نشود، باید روزه را بگیرد و قضای آن را هم بجا آورد، بلکه در صورتی که یقین یا وثوق به بیدار شدن نداشته بنابراحتیاط کفاره نیز بدهد.

ج - اگر برای بار سوم بخوابد و بیدار نشود، باید روزه را بگیرد و علاوه بر قضا بنابراحتیاط واجب کفاره نیز بدهد.

3 - اگر می‎داند یا احتمال می‎دهد که پیش از اذان صبح بیدار می‎شود و نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند یا تردیدداشته باشد که غسل کند یا نه، در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود روزه اش باطل است و قضا و کفاره نیزبر او واجب می‎شود.

4 - اگر به طور کلی از جنابت و غسل غفلت داشته باشد و بخوابد، باید روزه آن روز را بگیرد و قضای آن را هم بجاآورد.

مساله 1507- خوابی را که انسان در آن محتلم شده بنابراحتیاط واجب باید خواب اول به حساب آورد، ولی اگر دربیداری جنب شده باشد، خوابی که پس از آن واقع می‎شود خواب اول است. و حکم خواب چهارم یا بیشتر همانندحکم خواب سوم می‎باشد.

مساله 1508- اگر روزه دار در روز محتلم شود واجب نیست فورا غسل کند، هرچند بهتر است.

مساله 1509- هرگاه در ماه رمضان پس از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده - هرچند بداند پیش از اذان محتلم شده است - روزه او صحیح است. ولی اگر روزه او قضای رمضان باشد، چنانچه وقت آن تنگ است بنابراحتیاطواجب آن روز را روزه بگیرد و بعد از رمضان هم دوباره آن را بجا آورد، و اگر وقت آن تنگ نیست روزه او باطل است.

مساله 1510- کسی که می‎خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد اگر تا اذان صبح - هرچند از

ناوبری کتاب