صفحه ۲۶۳

مساله 1498- اگر جنب در روزه رمضان یا روزه واجبی که مثل روزه رمضان وقت آن معین است تا اذان صبح از روی اشتباه و عذر غسل یا تیمم نکند - مثل آنکه نفهمد جنب شده - روزه اش صحیح است، ولی بنابراحتیاط واجب درروزه قضای رمضان و نیز در روزه های واجب دیگر که وقت آنها وسعت دارد روزه او صحیح نیست.

مساله 1499- کسی که جنب است و می‎خواهد روزه واجبی بگیرد که وقت آن معین است - مثل روزه رمضان - چنانچه از روی عمد غسل نکند تا وقت تنگ شود بنابراحتیاط واجب تیمم کند و روزه را بگیرد و قضای آن را هم بجاآورد و کفاره را نیز بپردازد.

مساله 1500- اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و پس از یک یا چند روز دیگر متوجه شود، باید روزه هایی را که یقین دارد در آن حال گرفته قضا نماید، همچنین بنابراحتیاط واجب اگر یقین کند که در این حال روزه واجب دیگری گرفته است باید عوض آن را بگیرد.

مساله 1501- اگر در عدد روزه هایی که در حال جنابت گرفته شک کند می‎تواند فقط آنچه را یقین دارد قضا نماید، ولی اگر عدد آنها را می‎دانسته و در اثر کوتاهی در انجام قضای روزه ها در عدد آنها شک کرده است، احتیاطا آنچه راشک دارد نیز قضا نماید.

مساله 1502- کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ یک از غسل و تیمم وقت ندارد نباید خود را جنب نماید، و اگرجنب کند روزه اش باطل و قضا و کفاره بر او واجب می‎شود. ولی اگر تنها برای تیمم وقت دارد، چنانچه خود را جنب نماید بنابراحتیاط واجب تیمم کند و روزه آن روز را گرفته و قضای آن را هم بجا آورد و کفاره نیز بدهد.

مساله 1503- اگر مطمئن است که به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت نداشته است، تیمم نماید و روزه اش صحیح است. ولی اگر گمان به وسعت وقت داشته، چنانچه تحقیق کرده باشد روزه او صحیح است، و اگر تحقیق نکرده باشد باید تیمم نماید و روزه را بگیرد و سپس بنابراحتیاط واجب قضای آن را هم بجا آورد.

مساله 1504- کسی که باید برای روزه تیمم کند، بنابراحتیاط واجب پس از تیمم تا اذان صبح نخوابد و حدث دیگری نیز از او سر نزند.

مساله 1505- هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود احتیاط واجب آن است که دوباره پیش از غسل نخوابد، هرچند احتمال دهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‎شود.

ناوبری کتاب