صفحه ۲۶۲

مساله 1491- اگر از روی عادت با افتادن در آب سرش زیر آب می‎رود، چنانچه با توجه به این مطلب خود را در آب انداخته و سرش زیر آب رود بنابراحتیاط واجب روزه اش باطل می‎شود، و باید آن روزه را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد، ولی چنانچه یقین یا اطمینان داشته که سرش زیر آب نمی رود اشکال ندارد.

مساله 1492- اگر روزه دار از روی فراموشی به نیت غسل سر خود را زیر آب ببرد روزه و غسلش صحیح است.

مساله 1493- اگر بداند که روزه است و از روی عمد به نیت غسل سر خود را زیر آب فرو برد دو صورت دارد:

الف - چنانچه روزه او واجب معین باشد - مانند روزه رمضان - بنابراحتیاط واجب باید روزه را قضا و غسل را دوباره انجام دهد، هرچند در روزه واجب معین غیر رمضان اگر در حال سکون زیر آب یا خارج شدن از آن نیت غسل کندبعید نیست غسل او صحیح باشد.

ب - چنانچه روزه او روزه مستحب یا روزه واجبی باشد که وقت آن وسعت داشته و تمام کردن آن واجب نباشد غسل باطل نمی شود، ولی بنابراحتیاط واجب روزه باطل است.

مساله 1494- روزه داری که برای نجات غریق ناگزیر از فرو بردن سر به زیر آب است - گرچه نجات غریق واجب باشد - بنابراحتیاط واجب روزه او صحیح نیست. پس اگر روزه او واجب معین است روزه آن روز را تمام کند و قضای آن راهم بگیرد، و اگر واجب غیر معین است و قبل از ظهر باشد لازم نیست روزه آن روز را تمام کند و تنها باید عوض آن رابجا آورد، و اگر روزه او مستحبی باشد لازم نیست آن را تمام کند و قضا نیز ندارد.

مساله 1495- ریختن آب روی سر اشکال ندارد، ولی اگر مثل آب لوله های بزرگ یا آبشار باشد که یکباره تمام سر رامی پوشاند اشکال دارد.

مساله 1496- زن روزه دار علاوه بر اینکه باید سر خود را زیر آب نبرد بنابراحتیاط از نشستن در آب نیز خود داری نماید.

8 - باقی ماندن بر جنابت یا حیض و یا نفاس تا اذان صبح :

مساله 1497- اگر در روزه ماه رمضان و قضای آن بلکه بنابراحتیاط واجب هر روزه واجب دیگر "جنب" یا "حائض" ویا "نفسا ء" از روی عمد تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم است تیمم ننماید، روزه او باطل می‎باشد.

ناوبری کتاب