صفحه ۲۶۱

مساله 1481- اشخاصی که به خاطر بیماری تنگی نفس به دستور پزشک از وسیله ای استفاده می‎کنند که توسط آن ازراه دهان یا بینی استنشاق می‎نمایند و قهرا به ریه آنان می‎رسد، چنانچه بدون آن نمی توانند روزه بگیرند اشکال ندارد.

مساله 1482- اگر روزه دار مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود، چنانچه اطمینان داشته که به حلق نمی رسد روزه اش صحیح است، و اگر گمان می‎کرده که به حلق نمی رسد بنابراحتیاط واجب روزه را بگیردو قضای آن را هم بجا آورد.

مساله 1483- اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد روزه اش باطل نمی شود، و چنانچه ممکن است باید آن را بیرون آورد.

7 - فروبردن تمام سر در آب:

مساله 1484- اگر روزه دار از روی عمد تمام سر خود را بتدریج یا یک دفعه زیر آب فرو برد - گرچه بدن او از آب بیرون باشد - بنابراحتیاط واجب باید قضای آن روزه را بگیرد، ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد روزه باطل نمی شود.

مساله 1485- اگر نیمی از سر را یک بار و نیمی دیگر را بار دیگر در آب فرو برد، به طوری که در یک لحظه همه سر زیرآب نباشد روزه اش باطل نیست.

مساله 1486- اگر تمام سر زیر آب برود و فقط مقداری از موها بیرون بماند بنابراحتیاط واجب روزه اش باطل می‎شود، و باید آن روزه را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.

مساله 1487- اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه اش صحیح است.

مساله 1488- فرو بردن سر در گلاب و آبهای مضاف دیگر نیز حکم آب مطلق را دارد، ولی در چیزهای دیگری که روان است اشکال ندارد.

مساله 1489- اگر روزه دار با استفاده از کلاه غواصی و نظایر آن - که سر او داخل محفظه ای قرار می‎گیرد - به زیر آب رود روزه اش صحیح است.

مساله 1490- اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و تمام سر او زیر آب رود و یا از روی فراموشی سر خود را زیر آب نماید، روزه اش باطل نمی شود، ولی هرگاه یادش بیاید باید فورا سر را بیرون آورد، و چنانچه بیرون نیاورد بنابراحتیاطواجب روزه اش باطل می‎شود و باید آن روزه را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.

ناوبری کتاب