صفحه ۲۶۰

(ع) از روی عمد نسبت دروغ بدهد - گرچه بلافاصله بگوید دروغ گفتم یا توبه کند - روزه او باطل می‎شود. و بنابراحتیاط این حکم در موردحضرت زهرا و سایر پیامبران و جانشینان آنان نیز جریان دارد.

مساله 1472- اگر روزه دار بخواهد خبری را که نمی داند راست است یا دروغ نقل کند، بنابراحتیاط باید از قول کسی که آن خبر را گفته یا از کتابی که آن خبر در آن بوده نقل نماید، یا به طور اجمال بگوید: "خبری به این مضمون وارد شده است"، و نباید به طور جدی از گفته خدا یا پیامبر (ص) یا امام (ع) خبر دهد.

مساله 1473- اگر خبری را به اعتقاد اینکه صحت دارد از قول خدا یا پیامبر (ص) و یا امامان (ع) نقل کند و بعد معلوم شود دروغ بوده، روزه او باطل نمی شود.

مساله 1474- اگر دروغی را که دیگری ساخته از روی عمد به خدا یا پیامبر (ص) و یا امامان (ع) نسبت دهد روزه اش باطل می‎شود، ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد.

مساله 1475- اگر از روزه دار بپرسند خدا یا پیامبر و یا یکی از امامان چنین مطلبی را فرموده اند یا نه، و او از روی عمدخلاف واقع را بگوید روزه اش باطل می‎شود.

مساله 1476- اگر در شب دروغی را نسبت دهد و روز بعد که روزه دار است بگوید: حرفی که دیشب گفتم درست بود، یا حرف راستی را در شب نسبت دهد و در روز بگوید: دیشب دروغ گفتم، روزه او باطل است.

مساله 1477- نسبت دروغ به خدا و پیامبر (ص) و امامان (ع) از روی شوخی - هرچند بی ادبی است - روزه را باطل نمی کند.

6 - رساندن غبار غلیظ به حلق:

مساله 1478- رساندن غبار غلیظ به حلق - چنانچه از روی توجه و عمد باشد - بنابراحتیاط واجب روزه را باطل می‎کند، چه غبار چیزی باشد که خوردن آن حلال است - مثل آرد - یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است - مثل خاک - ولی رسیدن غبار غیر غلیظ که عرفا جزو هوا محسوب است به روزه ضرر نمی رساند.

مساله 1479- اگر به واسطه باد یا جارو کردن غبار غلیظی پیدا شود و انسان با اینکه متوجه است مواظبت نکند و به حلق برسد، بنابراحتیاط واجب روزه اش باطل می‎شود.

مساله 1480- احتیاط واجب آن است که روزه دار بخار غلیظ و دود سیگار و دیگر دخانیات را هم به حلق نرساند.

ناوبری کتاب