صفحه ۲۶

بیشترین آبی که جذب آن شده با فشار و یا به هر وسیله دیگرخارج گردد. ولی اگر بر چیزی که عین نجاست در آن است باران ببارد، تا هنگامی که عین نجاست برطرف نشود پاک نمی شود.

مساله 41- اگر باران به عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشح کند، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ ویا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است. همچنین اگر بر روی پشت بام عین نجاست باشد، تا وقتی باران به بام می‎باردآبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می‎ریزد پاک است، ولی اگر بعد از قطع باران معلوم باشد آبی که می‎ریزد به چیز نجس رسیده است نجس می‎باشد.

مساله 42- چنانچه بر زمین نجسی باران ببارد پاک می‎شود، و اگر باران هنگامی که می‎بارد جاری شود و به جای نجسی که باران نباریده برسد، آنجا را نیز پاک می‎کند. همچنین اگر باران بر خاک نجس ببارد و یقین کنیم در حال باریدن آب مطلق به همه اجزای خاک رسیده پاک می‎شود، ولی اگر خاک از رطوبت و یا رسیدن آب مضاف گل شود پاک نمی شود.

5 - آب چاه:

مساله 43- آب چاهی که از زمین می‎جوشد - گرچه کمتر از کر باشد - چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو یارنگ یا مزه آن را تغییر نداده پاک است، ولی مستحب است پس از رسیدن نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ و یا مزه آب آن را تغییر دهد، چنانچه تغییر بعضی از نجاستها مقداری که در کتابهای مربوطه گفته شده از آب آن بکشند.

مساله 44- اگر آب چاه از بین برود، موقعی پاک می‎شود که با آب تازه ای که از چاه می‎جوشد مخلوط گردد و آب پاک بر آن غلبه کند.

احکام آبها:

مساله 45- آب مضاف - مانند آب میوه ها، گلاب و آب گل آلودی که دیگر به آن آب نگویند - چیز نجس را پاک نمی کند و وضو و غسل نیز با آن باطل است.

مساله 46- آب مضاف هر چند به اندازه کر هم باشد، چنانچه ذره ای نجاست به آن برسد نجس می‎شود، ولی اگر ازبالا روی چیز نجس بریزد - مثلا گلاب از گلابدان روی دست نجس بریزد - مقداری که به چیز نجس رسیده نجس، ومقداری که بالاتر از آن است پاک می‎باشد، و نیز اگر مثل فواره با فشار از پایین به بالا برود، چنانچه نجاست به بالا برسد

ناوبری کتاب