صفحه ۲۵۷

1و2 - خوردن و آشامیدن:

مساله 1449- اگر روزه دار از روی عمد چیزی بخورد یا بیاشامد روزه او باطل می‎شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب، یا معمول نباشد مثل خاک و شیره درخت. و در کم یا زیاد بودن آن تفاوتی نیست، حتی اگر مسواک را که رطوبت دارد از دهان بیرون آورده و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد روزه او باطل می‎شود.

مساله 1450- اگر روزه دار از روی اشتباه و فراموشی چیزی بخورد یا بیاشامد روزه اش باطل نمی شود، چه روزه او واجب باشد یا مستحب.

مساله 1451- اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید از فرو بردن غذا خودداری نماید، وچنانچه عمدا فرو برد روزه اش باطل است، و در روزه رمضان به دستوری که بعدا گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب می‎شود.

مساله 1452- اگر شک کند که صبح شده می‎تواند کاری که روزه را باطل می‎کند انجام دهد، ولی بنابراحتیاط پیش ازتحقیق کاری که روزه را باطل می‎کند انجام ندهد.

مساله 1453- احتیاط واجب آن است که روزه دار از تزریق آمپولهای تقویتی، دارویی و انواع سرمها خود داری کند، ولی تزریق آمپولی که برای بی حس کردن عضوی از بدن به کار می‎رود اشکال ندارد. پس اگر روزه دار مریضی باشد که روزه برای او ضرر ندارد ولی به آمپول دارویی نیاز دارد و ناچار است در روز آمپول را بزند، پس از زدن آمپول روزه آن روز را بگیرد و بنابراحتیاط واجب قضای آن را هم بجا آورد.

مساله 1454- اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مانده است از روی عمد فرو برد روزه اش باطل می‎شود.

مساله 1455- شستن و خلال کردن دهان و دندان پیش از اذان صبح لازم نیست، هر چند احتمال دهد غذای لای دندان در روز فرو رود. ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می‎رود و خلال نکند بنابراحتیاط روزه اوباطل می‎شود، بلکه در صورت فرو رفتن کفاره هم لازم است.

مساله 1456- فرو بردن اخلاط سر و سینه تا هنگامی که به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر به فضای دهان رسیده باشد آن را فرو نبرد.

مساله 1457- فرو بردن آب دهان هرچند به خاطر تصور ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد اشکال ندارد وروزه را باطل نمی کند.

ناوبری کتاب