صفحه ۲۵۶

مساله 1443- روزی را که انسان شک دارد "آخر شعبان" است یا "اول رمضان" واجب نیست روزه بگیرد، و اگربخواهد روزه بگیرد، نمی تواند نیت روزه رمضان کند، بلکه نیت روزه قضا یا مستحبی نماید. و چنانچه به قصد غیر ماه رمضان روزه بگیرد و بعد معلوم شود آن روز جزو رمضان بوده، روزه ای که گرفته برای رمضان حساب می‎شود.

مساله 1444- اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان به نیت روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است، باید نیت روزه رمضان نماید.

مساله 1445- اگر در روزه واجب معینی - مانند روزه رمضان - از نیت روزه گرفتن برگردد یا مردد شود روزه اش باطل می‎شود، بلکه اگر قصد کند یکی از کارهایی که روزه را باطل می‎کند انجام دهد - هر چند انجام ندهد - صحت روزه اومحل اشکال است، و در هر صورت باید از چیزهایی که روزه را باطل می‎کند اجتناب نماید و قضای آن را نیز بگیرد.

مساله 1446- در روزه واجبی که وقت آن معین نیست - مانند روزه قضا یا کفاره - اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می‎کند انجام دهد یا مردد شود، چنانچه انجام ندهد و تا پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند روزه اش صحیح است، و درروزه مستحب اگر پیش از غروب هم نیت کند صحیح است.

مساله 1447- در روزه واجبی که وقت آن معین نیست و وسعت دارد روزه دار می‎تواند پیش از اذان ظهر روزه خود راباطل نماید، ولی اگر بعد از اذان ظهر باشد، در قضای رمضان بلکه بنابراحتیاط واجب در هر واجب غیر معین باید روزه خود را تمام کند. و چنانچه روزه او مستحبی باشد هر وقت بخواهد می‎تواند آن را باطل نماید.

مبطلات روزه

مساله 1448- ده چیز روزه را باطل می‎کند و به آنها "مبطلات روزه" می‎گویند:

1و2 - خوردن و آشامیدن 3 - جماع 4 - استمنا ء 5 - دروغ بستن به خدا و یا پیامبر (ص) و یا امامان معصوم (ع) و نیز بنابراحتیاط دروغ بستن به حضرت زهرا و سایر پیامبران و جانشینان آنان 6 - بنابراحتیاط واجب رساندن غبارغلیظ به حلق 7 - بنابراحتیاط واجب فرو بردن تمام سر در آب 8 - باقی ماندن بر جنابت یا حیض و یا نفاس تا اذان صبح 9 - اماله کردن با چیزهای روان 10 - قی کردن از روی عمد.

و احکام اینها در مسائل آینده بیان می‎شود.

ناوبری کتاب