صفحه ۲۵۵

انجام نداده باشد، می‎تواندروزه آن روز را بگیرد ولی واجب نیست.

د - اگر بعد از ظهر بالغ شود و قصد روزه نداشته - خواه کاری که روزه را باطل می‎کند انجام داده باشد یا نه - روزه آن روزبر او نه واجب است و نه صحیح می‎باشد.

مساله 1436- روزه و سایر عبادات بچه نابالغی که خوب و بد را تشخیص می‎دهد صحیح است.

مساله 1437- اگر کافر پیش از ظهر مسلمان شود و کاری که روزه را باطل می‎کند انجام نداده باشد بنابراحتیاط آن روزرا روزه بگیرد، همچنین اگر بچه پیش از ظهر بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد و یا بیهوش به هوش آید و کاری که روزه راباطل می‎کند انجام نداده باشد، بنابراحتیاط واجب روزه آن روز را بگیرد.

مساله 1438- کسی که روزه قضای رمضان دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد، همچنین است بنابراحتیاط واجب اگرروزه واجب دیگری داشته باشد. و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبی بگیرد، در صورتی که پیش از ظهر یادش بیایدروزه مستحبی او به هم می‎خورد و می‎تواند نیت خود را به روزه واجب برگرداند، و اگر بعد از ظهر متوجه شود روزه اوباطل است، و اگر بعد از مغرب یادش بیاید صحت روزه او خالی از اشکال نیست.

مساله 1439- کسی که برای بجا آوردن روزه میتی اجیر شده، چنانچه روزه مستحبی بگیرد و مانع بجا آوردن روزه استیجاری نگردد اشکال ندارد، هر چند احوط ترک آن است.

مساله 1440- کسی که روزه قضا دارد، چنانچه وقت آن وسعت داشته باشد می‎تواند روزه استیجاری بگیرد.

مساله 1441- اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد - مثلا نذر کرده باشد روز معینی راروزه بگیرد - چنانچه از روی عمد تا اذان صبح نیت نکند روزه اش باطل می‎شود، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می‎کند انجام نداده باشد و فورانیت کند روزه او صحیح است، و در غیر این صورت باطل می‎باشد.

مساله 1442- اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‎کندانجام نداده باشد، بنابراحتیاط واجب نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را نیز بجا آورد، و چنانچه بعد ازظهر خوب شود روزه آن روز بر او واجب نیست و می‎تواند افطار نماید و باید قضای آن را بگیرد.

ناوبری کتاب