صفحه ۲۵۴

نماید، روزه ماه رمضان محسوب می‎شود. همچنین است حکم روزه هایی که در روزهای خاصی قرار داده شده است.

مساله 1430- اگر بداند ماه رمضان است و از روی عمد نیت روزه غیر رمضان کند، نه روزه رمضان حساب می‎شود ونه روزه ای که قصد کرده است.

مساله 1431- اگر - به عنوان مثال - با نیت روز اول ماه روزه بگیرد و بعد بفهمد روز دوم یا سوم بوده، روزه او صحیح است.

مساله 1432- اگر در ماه رمضان پیش از اذان صبح بیهوش شود و در بین روز به هوش آید سه حالت دارد:

الف - چنانچه پیش از اذان صبح نیت روزه نکرده و پیش از ظهر به هوش آید، بنابراحتیاط واجب نیت روزه کند و روزه را بگیرد، و اگر نگرفت قضای آن را بجا آورد.

ب - چنانچه پیش از اذان صبح نیت نکرده و بعد از ظهر به هوش آید، روزه بر او واجب نیست.

ج - چنانچه پیش از اذان صبح نیت کرده باشد - چه پیش از ظهر به هوش آید یا بعد از ظهر - بنابراحتیاط واجب روزه آن روز را تمام نماید، و اگر تمام نکرد قضای آن را بجا آورد.

مساله 1433- اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بعد مست شود و در بین روز به هوش آید - پیش از ظهر باشد یا بعد ازظهر - بنابراحتیاط واجب روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.

مساله 1434- اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شود، چنانچه کاری که روزه را باطل می‎کند انجام نداده باشد باید نیت کند و روزه او صحیح است. و چنانچه کاری که روزه را باطل می‎کند انجام داده باشدیا بعد از ظهر متوجه شود روزه او باطل می‎باشد، ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می‎کند انجام ندهد و پس ازماه رمضان هم آن روزه را قضا نماید.

مساله 1435- کسی که در ماه رمضان بالغ می‎شود یکی از چهار حالت را دارد:

الف - اگر پیش از اذان صبح بالغ شود، باید روزه آن روز را بگیرد.

ب - اگر پیش از اذان ظهر بالغ شود و کاری هم که روزه را باطل می‎کند انجام نداده باشد، بنابراحتیاط واجب باید روزه آن روز را بگیرد، مخصوصا اگر از اذان صبح نیت روزه کرده باشد.

ج - اگر بعد از ظهر بالغ شود و قصد روزه آن روز را داشته و کاری هم که روزه را باطل می‎کند

ناوبری کتاب