صفحه ۲۵۳

مساله 1426- نیت روزه یکی از سه حالت را دارد:

الف - چنانچه روزه او واجب معین یعنی روزه ای که در وقت معین و مشخص بر انسان واجب شده باشد، مثل روزه رمضان که تنها باید در ماه رمضان بجا آورده شود و در ماه های دیگر انجام آن به نیت ادا صحیح نیست. باشد - مانند روزه رمضان - باید پیش از اذان صبح نیت روزه فردا را بنماید، و از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح هر وقت روزه فردا را نیت کند اشکال ندارد، به شرط آنکه به نیت خود باقی باشد وبرنگردد.

ب - چنانچه روزه او واجب غیرمعین باشد - مانند روزه قضا یا کفاره واجب - وقت نیت آن تا ظهر ادامه دارد، بلکه اگرپیش از ظهر تصمیم نداشته باشد که روزه بگیرد یا تردید داشته باشد، چنانچه کاری که روزه را باطل می‎کند انجام نداده باشد و پیش از ظهرشدن نیت کند روزه او صحیح است. ولی بعد از ظهر بنابراحتیاط نمی تواند نیت کند.

ج - چنانچه روزه او مستحبی باشد، وقت نیت آن از اول شب قبل تا چند دقیقه به اذان مغرب روز بعد است، به این معنا که اگر کسی به هر دلیل بدون نیت روزه از اذان صبح تا چند دقیقه به اذان مغرب کاری که روزه را باطل می‎کندانجام نداده باشد و قبل از مغرب نیت روزه مستحبی نماید، روزه او صحیح است.

مساله 1427- کسی که بدون نیت روزه خوابیده و پس از اذان صبح بیدار شده است دو حالت دارد:

الف - چنانچه پیش از ظهر بیدار و متوجه شود و قصد روزه کند روزه اش صحیح است، روزه او واجب باشد یامستحب، ولی در روزه واجب معین - مثل روزه رمضان - و نذر معین آنکه نذر کند در روز مشخصی روزه بگیرد. روزه را بگیرد و بنابراحتیاط قضای آن را نیز بجاآورد.

ب - چنانچه بعد از ظهر بیدار شود روزه واجب از او صحیح نیست، ولی در ماه رمضان بنابراحتیاط به قصد مافی الذمه امساک کند، یعنی کاری که روزه را باطل می‎کند انجام ندهد و پس از ماه رمضان قضای آن را هم بجا آورد.

مساله 1428- اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و پس از مغرب بیدار شود روزه اش صحیح است.

مساله 1429- اگر بخواهد غیر روزه رمضان و روزه هایی که در روزهای خاصی قرار داده شده - مثل اول ماه یا ایام البیض به سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه ( ایام البیض) گفته می‎شود. - روزه دیگری بگیرد، باید آن را معین نماید، مثلا نیت کند که روزه قضا یا روزه نذر می‎گیرم. ولی در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه رمضان می‎گیرم، بلکه نیت روزه فردا کافی است. و اگر نداند ماه رمضان است یا فراموش کند و روزه دیگری را نیت

ناوبری کتاب