صفحه ۲۵۲

مسائل روزه

"روزه" از جمله دستورات دین مقدس اسلام بلکه همه ادیان الهی است که اگر با آداب و شرایط آن انجام شود تاثیرات فراوان و با ارزشی در تطهیر جسم و جان افراد و سلامت جامعه دارد.

یک ماه روزه داری بخصوص برای انسانی که اشتغالات گوناگون او را از پرداختن به خود بازداشته، فرصتی پدیدمی آورد تا روح خود را آزاد ساخته و به کسب معنویات و تقویت نیروی اراده و خودسازی مشغول و با کسب ورع وتقوای بیشتر خویشتن را برای زندگی طیب و طاهر در دیگر ماههای سال آماده سازد. شخص روزه دار در حال روزه رنج فقرا و محرومین جامعه را درک نموده ، به مسئولیت خویش در قبال آنها واقف می‎گردد و در صدد حمایت و دستگیری از آنان بر می آید، و از این جهت جامعه نیز از برکات روزه و روزه داری برخوردار می‎شود.

مساله 1423- "روزه" آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چیزهایی که شرح آنهابعد از این گفته می‎شود خود داری نماید.

نیت روزه

مساله 1424- لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثلا به زبان بگوید: "فردا را روزه می‎گیرم"، بلکه همین قدر که با توجه و برای انجام فرمان خداوند عالم تصمیم دارد از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می‎کندانجام ندهد کافی است، و برای آنکه یقین کند تمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد از مغرب کاری که روزه را باطل می‎کند انجام ندهد.

مساله 1425- انسان باید در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند، ولی بهتر است که شب اول ماه نیزنیت روزه همه ماه را بنماید.

ناوبری کتاب