صفحه ۲۵۱

مساله 1416- آنچه در نمازهای یومیه واجب یا مستحب است در نماز آیات هم واجب یا مستحب می‎باشد، جزاینکه در نماز آیات مستحب است به جای اذان و اقامه سه بار به امید ثواب "الصلاة" گفته شود.

مساله 1417- مستحب است پس از رکوع پنجم و دهم "سمع الله لمن حمده" و پیش از هر رکوع و پس از آن "الله ا کبر" بگوید، ولی پس از رکوع پنجم و دهم گفتن تکبیر مستحب نیست ، هرچند برای رفتن به سجده مستحب است.

مساله 1418- مستحب است پیش از رکوع دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم قنوت بخواند، و اگر فقط یک قنوت پیش از رکوع پنجم و یک قنوت پیش از رکوع دهم بخواند مانعی ندارد، ولی خوب است به قصد رجاء باشد.

مساله 1419- اگر در نماز آیات شک کند چند رکعت خوانده و فکرش به جایی نرسد نمازش باطل می‎شود.

مساله 1420- اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اول است یا در رکوع اول رکعت دوم و فکرش به جایی نرسدنمازش باطل است، ولی به عنوان مثال اگر در یک رکعت شک کند که چهار رکوع کرده یا پنج رکوع، چنانچه برای رفتن به سجده خم نشده باید رکوعی را که شک دارد بجا آورده انجام دهد، و اگر برای رفتن به سجده خم شده بنابراحتیاطرکوع را بجا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند.

مساله 1421- هریک از رکوعهای نماز آیات رکن است که اگر از روی عمد یا اشتباه کم یا زیاد شود نماز باطل می‎شود.

مساله 1422- نماز آیات را می‎توان به جماعت بجا آورد، و کیفیت آن مثل نمازهای یومیه است که به جماعت خوانده می‎شود.

ناوبری کتاب