صفحه ۲۵۰

الف - پس از نیت و تکبیره الاحرام حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و پس از رکوع، دوباره حمد و سوره را بخواندو به رکوع دوم رود و به همین ترتیب عمل کند تا به رکوع پنجم برسد، و پس از بلند شدن از رکوع پنجم به سجده رود وپس از دو سجده، رکعت دوم را نیز به همین صورت انجام دهد و پس از دو سجده رکعت دوم تشهد بخواند و سلام دهد.

ب - پس از نیت و تکبیره الاحرام حمد را بخواند و سوره را به پنج قسمت تقسیم نماید، و پس از حمد قسمت اول سوره را بخواند و به رکوع رود و پس از رکوع بدون آنکه حمد بخواند قسمت دوم سوره را خوانده و به رکوع دوم رود وپس از آن قسمت سوم سوره را خوانده و به رکوع سوم رود و به همین ترتیب عمل کند تا به رکوع پنجم برسد، و پس ازبلند شدن از رکوع پنجم به سجده رود و پس از دو سجده رکعت دوم را نیز به همین ترتیب انجام دهد و پس از دوسجده رکعت دوم تشهد بخواند و سلام دهد.

مساله 1414- در جایی که می‎خواهد سوره را به پنج قسمت تقسیم کند بنابراحتیاط "بسم الله الرحمن الرحیم" و یاکمتر از یک آیه سوره را به عنوان یک قسمت قرار ندهد، مگر اینکه آن قسمت از آیه جمله مستقلی باشد. پس اگربخواهد سوره "قدر" را به پنج قسمت تقسیم کند، پس از آنکه حمد را تمام نمود بگوید: "بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیله القدر" و به رکوع رود و پس از آن بایستد و بگوید: "و ما ا دریک ما لیله القدر" و به رکوع رود و پس از آن بایستد و بگوید: "لیله القدر خیر من ا لف شهر" و به رکوع رود و پس از آن بایستد و بگوید: "تنزل الملائکة و الروح فیهاباذن ربهم من کل ا مر" و به رکوع رود و پس از آن بایستد و بگوید: "سلام هی حتی مطلع الفجر" و به رکوع رود و پس ازسر برداشتن و انجام دو سجده رکعت دوم را نیز به همین ترتیب انجام داده و تشهد بخواند و سلام دهد.

مساله 1415- اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر یک مرتبه حمد بخواندو سوره را پنج قسمت کند مانعی ندارد، همچنین می‎تواند در یک رکعت سوره های متفاوت بخواند. و نیز نمازگزارمی تواند در یک رکعت، دو سوره یا سه و یا چهار سوره را تقسیم کند، به عنوان مثال یک سوره را دو قسمت و سوره دیگری را سه قسمت نماید، اما باید توجه داشته باشد هرگاه در وسط سوره رکوع کرد، پس از آن حمد نخواند و سوره را از جایی که رها کرده بخواند، و هر وقت که سوره را تمام کرد، بعد از رکوع حمد را بخواند و سوره دیگر را شروع کند، و بنابراحتیاط واجب قبل از رکوع پنجم سوره را تمام کند و رکعت دوم را با حمد و سوره ای دیگر آغاز کند.

ناوبری کتاب