صفحه ۲۵

باشد. چهارم - ذره های مدفوع در آب نباشد. پنجم - مدفوع یا ادرار هنگام بیرون آمدن بیش از اندازه معمول محل را آلوده نکرده باشد.

و اگر هنگام شستن محل ادرار و مدفوع با آبی که متصل به کر یا جاری است تطهیر نمایند و به بدن یا لباس ترشح کند، چنانچه بو یا رنگ یا مزه آن آب به وسیله نجاست تغییر نکرده باشد یا ذره های مدفوع در آب نباشد، اجتناب از آن لازم نیست.

3 - آب جاری:

"آب جاری" آبی است که از زمین جوشیده و بر آن جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات.

مساله 34- آب جاری گرچه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا هنگامی که بو یا رنگ و یا مزه آن به وسیله نجاست تغییر نکرده پاک است، و اگر آن را تغییر دهد، آن مقدار که تغییر یافته نجس و طرفی که به چشمه پیوسته است - هر چند کمتر از کر باشد - پاک است.

مساله 35- آب چشمه ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز می‎جوشد، حکم آب جاری رادارد، و نیز آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است، در نجس نشدن حکم آب جاری را دارد.

مساله 36- چشمه ای که مثلا در زمستان می‎جوشد و در تابستان از جوشش می‎افتد، فقط وقتی که می‎جوشد حکم آب جاری را دارد.

مساله 37- آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسدنجس می‎شود.

مساله 38- آب لوله کشی منازل و ساختمانها اگر به کر یا شبکه آب شهری پیوسته باشد مانند آب جاری است.

4 - آب باران:

مساله 39- "باران" در صورتی پاک کننده است که عرفا بگویند باران می‎بارد، و بنابراحتیاط به مقداری باشد که اگر برزمین سخت ببارد جریان پیدا کند، و باریدن چند قطره کافی نیست.

مساله 40- اگر بر چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران ببارد، جایی که باران به آن رسیده پاک می‎شود، و در فرش و لباس و مانند آن بنابراحتیاط باید

ناوبری کتاب