صفحه ۲۴۹

حوادث اتفاق افتد انسان باید بلافاصله نماز آیات را بجا آورد، و اگر نخواند معصیت کرده و تا پایان عمر بر او واجب است، و هنگام خواندن - هرچندوقت گذشته باشد - باید نیت ادا نماید.

مساله 1409- اگر بفهمد نماز آیاتی که خوانده باطل بوده باید دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مساله 1410- اگر زن در حال حیض یا نفاس باشد و خورشید یا ماه بگیرد و تا آخر مدتی که خورشید یا ماه باز می‎شوددر حال حیض یا نفاس بماند، نماز آیات در آن حالت بر او واجب نیست، ولی بنابراحتیاط واجب باید قضا نماید.همچنین اگر زلزله یا سایر حوادث پدید آید بنابراحتیاط واجب پس از پاک شدن نماز آیات را به نیت ادا بجا آورد.

مساله 1411- کسی که هنگام گرفتن خورشید یا ماه جنب است، اگر وقت دارد و متمکن از غسل کردن باشد باید فوراغسل نماید و نماز آیات را بخواند، و اگر نمی تواند غسل کند یا وقت آن را ندارد باید با تیمم نماز آیات را بجا آورد.

مساله 1412- اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات نیز بر انسان واجب شود پنج حالت دارد:

الف - اگر برای هردو نماز وقت کافی وجود دارد، هرکدام را شروع کند اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که نماز یومیه را مقدم بدارد.

ب - اگر وقت یکی از آنها تنگ و وقت دیگری وسیع باشد، باید نمازی را که وقت آن تنگ است اول بخواند.

ج - اگر در وسط نماز یومیه که وقت آن وسعت دارد بفهمد نماز آیات بر او واجب شده و وقت آن تنگ است، باید نمازیومیه را رها کرده و نماز آیات را شروع نماید، و چنانچه وقت نماز یومیه هم تنگ باشد، باید آن را تمام کرده و بعد نمازآیات را بخواند.

د - اگر وقت نماز یومیه و نماز آیات - هردو - تنگ باشد، باید نماز یومیه را مقدم دارد.

ه - در صورتی که نماز آیات را شروع کرده و در بین نماز متوجه شود وقت نماز یومیه تنگ است، باید نماز آیات را رهاکرده و مشغول نماز یومیه شود و پس از آنکه آن را تمام کرد بدون انجام کاری که نماز را به هم می‎زند بقیه نماز آیات رااز همان جایی که رها کرده ادامه دهد.

دستور نماز آیات:

مساله 1413- نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، و به دو شکل می‎توان آن را بجا آورد:

ناوبری کتاب