صفحه ۲۴۸

مساله 1401- هرگاه انسان به یکی از موارد وجوب نماز آیات یقین یا اطمینان نماید - به عنوان مثال از گفته کسانی که از راههای علمی زمان گرفتن خورشید یا ماه را تعیین می‎کنند اطمینان پیدا کند - یا دو مرد عادل به وقوع آن خبر دهند، باید نماز آیات را بخواند، و اگر یک مرد عادل نیز خبر دهد بنابراحتیاط واجب نماز آیات را بجا آورد.

مساله 1402- هرگاه شماری از مردم یا دو نفر که عدالت آنها معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته است، چنانچه از گفته آنان یقین پیدا نشود و نماز آیات را نخواند ولی بعد معلوم شود راست گفته اند، در صورتی که تمام خورشید یاماه گرفته باشد باید نماز آیات را بخواند، بلکه ، اگر مقداری از آن هم گرفته باشد احتیاط واجب آن است که نماز آیات رابجا آورد.

وقت نماز آیات:

مساله 1403- از هنگامی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می‎کند تا هنگامی که هنوز همه آن باز نشده انسان می‎تواندنماز آیات را بخواند، ولی بنابراحتیاط مستحب به قدری تاخیر نیندازد که شروع به باز شدن نماید.

مساله 1404- اگر پس از شروع به باز شدن خورشید یا ماه به نماز بایستد بنابراحتیاط مستحب نیت ادا یا قضا نکند، بلکه به نیت آنچه بر عهده او واجب شده (مافی الذمه) نماز بخواند. و اگر پس از باز شدن تمام ماه یا خورشید بخواهدنماز را بخواند باید به قصد قضا بجا آورد.

مساله 1405- در صورتی که تمام ماه یا خورشید گرفته بوده و از روی عمد نماز آیات را نخوانده باشد بنابراحتیاطواجب اول غسل کند و بعد قضای نماز را بجا آورد.

مساله 1406- اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه بیشتر از خواندن یک رکعت باشد و انسان نماز آیات را نخواند، تاهنگامی که به اندازه خواندن یک رکعت به آخر آن وقت مانده باید نیت ادا کند، بلکه اگر مدت گرفتن آنها به اندازه خواندن یک رکعت یا کمتر هم باشد بنابراحتیاط واجب باید نماز آیات را به نیت ادا بخواند.

مساله 1407- اگر پس از باز شدن خورشید یا ماه بفهمد تمام آن گرفته بوده، باید قضای نماز آیات را بخواند، ولی اگربفهمد مقداری از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نیست.

مساله 1408- غیر از گرفتن ماه و خورشید - که احکام آن گفته شد - اگر زلزله یا سایر

ناوبری کتاب