صفحه ۲۴۷

شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند، بعد نماز عید را بخوانند.

مساله 1396- اگر نماز عید در وقت خود خوانده نشود قضا ندارد، ولی اگر ماه تا ظهر روز عید فطر ثابت نشود، برحسب اخبار وارده اقامه نماز عید در صبح روز بعد مانعی ندارد، ولی خوب است این عمل به قصد رجاء و امید ثواب انجام شود.

نماز آیات

وجوب نماز آیات:

مساله 1397- "نماز آیات" یکی از نمازهای واجب است که در چهار مورد واجب می‎شود:

1 و 2 - هنگام گرفتن خورشید (کسوف) یا ماه (خسوف)، گرچه اندکی از آنها گرفته شود و کسی هم نترسد.

3 - پس از زلزله به هر اندازه که باشد، گرچه کسی هم نترسد.

4 - پس از رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند آن در صورتی که بیشتر مردم بترسند، بلکه بنابراحتیاط در همه حوادث آسمانی یا زمینی مهم که خارج از متعارف باشد، هرچند بیشتر مردم نترسند.

مساله 1398- هرگاه دو یا چند مورد از موارد وجوب نماز آیات اتفاق بیفتد - مثل اینکه خورشید بگیرد و زلزله هم بشود - باید برای هرکدام یک نماز آیات بخواند.

مساله 1399- کسی که چند نماز آیات بر او واجب شده است اگر همه آنها برای یک چیز واجب شده باشد - مثلا سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است - موقعی که قضای آنها را می‎خواند لازم نیست معین کند که برای کدام دفعه می‎باشد، بلکه اگر سه نماز آیات قضا بجا آورد بلکه اگر برای چند چیز مانند خورشید گرفتگی وماه گرفتگی و زلزله یا مثلا برای کافی است. دو مورد از اینها نمازهایی بر او واجب شده باشد، کافی است به مقدار آنچه واجب شده به قصد ما فی الذمه بجا آورد.

مساله 1400- چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است در هر محلی اتفاق بیفتد فقط مردم همان محل باید نمازآیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر واجب نیست، و مردم توابع و حومه محلی که در آنجا گرفتگی خورشید یا ماه ویا زلزله اتفاق افتاده است، اگر گرفتگی خورشید یا ماه را رویت کردند یا زلزله را احساس نمودند، باید نماز آیات رابخوانند و در غیر این صورت واجب نیست.

ناوبری کتاب