صفحه ۲۴۶

مساله 1388- مستحب است انسان در عید قربان پس از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید (دهم ذی حجة) و آخرآنها نماز صبح روز دوازدهم است، تکبیرهایی را که در مساله پیش گفته شد بگوید و پس از آن ادامه دهد: "الله اکبرعلی ما رزقنا من بهیمة الانعام و الحمد لله علی ما ا بلانا" . ولی اگر عید قربان را در منی باشد، مستحب است پس ازپانزده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم است این تکبیرها را بگوید.

مساله 1389- ماموم باید در نماز عید - همچون نمازهای دیگر - بجز حمد و سوره ذکرهای دیگر نماز را خودش بگوید.

مساله 1390- اگر ماموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرها و قنوتها را گفته باشد، بعد از آنکه امام به رکوع رفت باید آنچه از تکبیرها و قنوتها را که با امام نگفته خودش بگوید و سپس خود را به امام برساند، و چنانچه در هر قنوت یک "سبحان الله" یا یک "ا لحمد لله" بگوید کافی است.

مساله 1391- اگر ماموم امام جماعت را در رکوع رکعت اول نماز عید درک کند اقتدا نماید، و هر اندازه از تکبیرات رابا قنوت مختصر که می‎تواند بجا آورد و خود را به رکوع امام برساند، و اگر در رکعت دوم برسد اقتدا نماید، و پس ازچهار قنوت امام قنوت پنجم و تکبیر آن را خودش بخواند و پس از سلام امام برخیزد و رکعت دوم را خودش بجاآورد.

مساله 1392- اگر نمازگزار در شماره تکبیرها یا قنوتهای نماز عید شک کند، چنانچه از محل آن گذشته باشد به شک خود اعتنا نکند، و اگر از محل آن نگذشته باشد بنا را بر کمتر بگذارد، و در صورتی که بعد معلوم شود گفته بوده اشکال ندارد.

مساله 1393- اگر قرائت یا تکبیرها و یا قنوتهای نماز عید را فراموش کند و بجا نیاورد نمازش صحیح است، ولی اگررکوع یا دو سجده یا تکبیره الاحرام را فراموش نماید نمازش باطل می‎شود.

مساله 1394- اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند احتیاط آن است که پس از نماز آن را بجا آورد، و اگرکاری کند که برای آن در نمازهای یومیه سجده سهو لازم است بنابراحتیاط بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد.

مساله 1395- وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر آن روز، و بهتر است نماز عید قربان رابعد از بلند شدن آفتاب بخوانند، و در عید فطر مستحب است پس از بلند

ناوبری کتاب