صفحه ۲۴۴

شرایط نماز عید فطر و قربان:

مساله 1373- در نماز عید واجب نیز - مانند نماز جمعه - علاوه بر شرایط عمومی نماز چهار چیز واجب است:

1 - آنکه به جماعت خوانده شود.

2 - حداقل تعداد نمازگزاران به همراه امام هفت نفر مرد بالغ و عاقل و بنابراحتیاط غیر مسافر باشند.

3 - امام باید دو خطبه بخواند.

4 - بنابراحتیاط واجب بین دو محلی که نماز عید برپا می‎شود حد اقل یک فرسخ شرعی (حدود 5750 متر) فاصله باشد.

مساله 1374- خطبه های نماز عید همانند خطبه های نماز جمعه است، با این تفاوت که دو خطبه نماز عید فطر وقربان باید بعد از نماز خوانده شود.

مساله 1375- خوب است در خطبه نماز عید فطر احکام زکات فطره، و در خطبه نماز عید قربان احکام قربانی رابگویند.

مساله 1376- شرایطی که مطابق مساله «1369» در امام جمعه معتبر بود در امام نماز عید واجب نیز معتبر است.

مساله 1377- اگر نماز عید واجب با شرایطش برگزار نشد یا افرادی به خاطر داشتن عذر نتوانستند در آن شرکت کنند، مستحب است اشخاص خودشان نماز عید را به تنهایی بخوانند، بلکه بنابر اقوی به جماعت نیز می‎توانند بجاآورند، و در این صورت فاصله شدن یک فرسخ میان دو محلی که نماز عید خوانده می‎شود و نیز خواندن خطبه لازم نیست، هرچند خواندن خطبه در جماعت به امید ثواب مانعی ندارد. و بنابراحتیاط در جماعت حداقل هفت نفر مردبالغ عاقل وجود داشته باشند، ولی اگر نباشند خواندن آن به قصد رجاء و امیدواری مانعی ندارد.

کیفیت و احکام نماز عید فطر و قربان:

مساله 1378- نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول پس از تکبیره الاحرام و حمد و سوره بایدبنابراحتیاط واجب پنج تکبیر بگویند و پس از هر تکبیر یک قنوت بخوانند و پس از قنوت پنجم تکبیر دیگری گفته و به رکوع روند و دو سجده را بجا آورده و برخیزند، و در رکعت

ناوبری کتاب