صفحه ۲۴۳

شرایط حاکمیت منصوب باشد، و اگر چند مجتهدواجد شرایط باشند، از طرف مجتهدی که واجد شرایط و متصدی اداره شئون اجتماعی و سیاسی مسلمین است نصب شده باشد، و اگر اداره این شئون در اختیار مجتهد واجد شرایط نیست، امام جمعه بنابراحتیاط واجب بایدمجتهد لایق این مقام و یا از طرف چنین مجتهدی منصوب باشد، و اگر امام جمعه واجد شرایط نباشد حضور در آن جمعه واجب نبوده و نماز صحیح نیست.

مساله 1370- شایسته است امام جمعه مردی مخلص، مهذب، شجاع، صریح، قاطع، باوقار، سخنگو، دارای فصاحت و بلاغت، آشنا به اوضاع جهان اسلام و آگاه به مصالح اسلام و مسلمانان باشد، و در خطبه ها به مسائل اجتماعی، سیاسی، مصالح مسلمانان و نیازهای مادی و معنوی آنان بپردازد، و بکوشد به وسیله خطبه ها به آگاهی ورشد معنوی و سیاسی مردم بیفزاید و چگونگی برخورد آنان با یکدیگر و با سایر ملتها را تذکر دهد و راههای مبارزه بااستعمارگران و ستمکاران را به آنان بیاموزد، و در عین حال از حرفهای تکراری و تطویل سخن و مطالب مبتذل و خسته کننده بپرهیزد. و از آنجا که نماز جمعه همچون حج و نماز عید فطر و قربان عبادتی است آمیخته با سیاست، لازم است از این جایگاه به سود استقلال و عظمت اسلام و مسلمانان بهره گیری شود، زیرا اسلام همه عرصه ها و ابعاد زندگی مسلمانان از جمله مسائل سیاسی و اقتصادی آنان را در بر دارد. و کسانی که از مطرح کردن مسائل سیاسی و اقتصادی اسلام پرهیز می‎کنند اسلام را آن چنان که هست نشناخته اند، و این خود یکی از شیوه های دشمنان است که می‎کوشند مسلمانان از توجه به مصالح اجتماعی و سیاسی خود باز بمانند، و در نتیجه روحیه بی اعتمادی به خود و وابستگی به دیگران در آنان ایجاد شود، نعوذ بالله من شرورهم.

نماز عید فطر و قربان

وجوب نماز عید فطر و قربان:

مساله 1371- "نماز عید فطر و قربان" در زمان حضور و اقتدار حکومت امام معصوم (ع) واجب است و باید به جماعت خوانده شود، و در زمان غیبت نیز اگر فراهم کردن شرایط آن میسر باشد باید بنابراحتیاط واجب برپا گردد، وافراد واجد شرایط نیز چنانچه عذر شرعی ندارند باید در آن شرکت نمایند.

مساله 1372- افرادی که طبق مساله «1348» واجب نبود به نماز جمعه حاضر شوند حضور در نماز عید نیز بر آنان واجب نمی باشد.

ناوبری کتاب