صفحه ۲۴۲

طلب آمرزش برای مومنان باشد.

مساله 1361- حمد و ثنای خدا و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر (ص) بنابراحتیاط باید به عربی گفته شود، ولی دعوت به تقوی و موعظه و تذکرات و بیان مسائل سیاسی و اجتماعی به زبان حاضرین مانعی ندارد، و اگر مستمعین اهل زبانهای مختلف باشند، خوب است امام جمعه به اندازه قدرت با همه آن زبانها صحبت نماید.

مساله 1362- بنابراحتیاط در حمد و ثنای خداوند و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر (ص) و دعوت مردم به تقوی وخواندن یک سوره کامل در دو خطبه ترتیب مراعات گردد.

مساله 1363- خطبه های جمعه را باید شخص امام جمعه در حال ایستاده و با صدای رسا بخواند، و شایسته است به گونه ای بلند خوانده شود که همه حاضرین بشنوند و یا به وسیله بلندگو صدا به همه منتقل شود. همچنین واجب است میان دو خطبه - گرچه با اندکی نشستن - فاصله شود.

مساله 1364- بنابراحتیاط واجب امام جمعه در حال خطبه باید با وضو باشد.

مساله 1365- مستحب است امام جمعه در حال خطبه عمامه بر سر نهاده و به عصا یا اسلحه تکیه نماید و هنگام اذان روی منبر بنشیند و پیش از شروع خطبه ها به حاضرین سلام کند، و بر مستمعین واجب کفایی است که جواب سلام امام را بدهند.

مساله 1366- بنابراحتیاط واجب حاضرین باید به خطبه ها گوش داده و سکوت را رعایت نمایند و از خواندن نمازهای نافله بپرهیزند، همچنین بنابراحتیاط به طرف خطیب نشسته و مثل حال نماز باشند و به راست و چپ وپشت سر نگاه نکنند و جابجا نشوند. ولی پس از پایان خطبه ها صحبت کردن و جابجا شدن و نگاه به چپ و راست مانعی ندارد.

مساله 1367- اگر مامومین اموری را که در مساله قبل گفته شد رعایت نکنند خلاف احتیاط عمل کرده اند، ولی نمازجمعه آنان صحیح است.

مساله 1368- شعارها و تکبیرهایی که در وسط خطبه ها گفته می‎شود هرچند خلاف احتیاط است ولی به صحت نماز ضرری نمی رساند.

شرایط امام جمعه:

مساله 1369- امام جمعه باید بالغ، عاقل، مرد، مومن، حلال زاده و عادل باشد و توانایی خواندن خطبه ها را در حال ایستاده داشته باشد و بنابراحتیاط واجب بیماری خوره یا پیسی نمایان نداشته و نیز حد شرعی نخورده باشد.همچنین بنابراحتیاط واجب باید امام جمعه از طرف مجتهد واجد

ناوبری کتاب