صفحه ۲۴۰

تمام شدن نماز جمعه خوانده شود محل اشکال است. همچنین انجام کارهای دیگری که مزاحم نماز جمعه می‎باشند نظیر معاملات پیش ازاتمام نماز جمعه جایز نیست، ولی باطل نمی باشند.

مساله 1348- حاضر شدن به نماز جمعه بر کودکان، دیوانگان، پیران سالخورده، بیماران، نابینایان، مسافران، زنان، کسانی که بیش از دو فرسخ از محل برگزاری نماز جمعه فاصله دارند، کسانی که حضور آنان در نماز جمعه مایه آشفتگی نظم اجتماعی می‎شود و یا دشواری و سختی به همراه دارد و نیز هنگام باریدن باران یا برف واجب نیست، هرچند حاضر شدن آنان موجب بطلان نمازشان نیست و به جای نماز ظهر محسوب می‎گردد، بلکه بجز کودکان ودیوانگان سایر طبقات در صورتی که در محل نماز جمعه حاضر شدند بنابراحتیاط باید در نماز جمعه شرکت کنند.

مساله 1349- نماز جمعه قضا ندارد و چنانچه کسی آن را ترک کند باید به جای آن نماز ظهر را بجا آورد، و اگر وقت نماز ظهر هم گذشته است باید نماز ظهر را قضا نماید.

کیفیت نماز جمعه:

مساله 1350- نماز جمعه همانند نماز صبح دو رکعت است، با این تفاوت که مستحب موکد است در رکعت اول آن پس از حمد "سوره جمعه" و در رکعت دوم پس از حمد "سوره منافقین" خوانده شود، و نیز در رکعت اول پیش از رفتن به رکوع یک قنوت، و در رکعت دوم پس از رکوع یک قنوت بخوانند. همچنین واجب است پیش از شروع در نماز به تفصیلی که در مسائل آینده خواهد آمد دو خطبه خوانده شود.

مساله 1351- نمازگزار در نماز جمعه باید توجه داشته باشد که در رکعت دوم پس از قنوت به رکوع نرود، و اگر رفت نماز باطل می‎شود.

مساله 1352- شک در تعداد رکعات نماز جمعه - همانند نماز صبح - موجب بطلان نماز می‎گردد. همچنین نمازجمعه در سایر احکام حکم نماز دو رکعتی را دارد.

وقت نماز جمعه:

مساله 1353- بنابراحتیاط امام جمعه حمد و سوره نماز جمعه را بلند بخواند.

مساله 1354- بنابراحتیاط باید اول ظهر شرعی بلافاصله اذان و سپس خطبه های جمعه شروع شود، و خواندن خطبه پیش از ظهر خلاف احتیاط است، مگر اینکه امام جمعه پس از داخل شدن وقت، مقدار واجب خطبه را تکرارکند.

ناوبری کتاب