صفحه ۲۴

نجس می‎شود، ولی اگر مقداری که تغییر نکرده به اندازه کر یا بیشتراز کر باشد تنها مقداری که تغییر کرده نجس است.

مساله 27- اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند، آبی که از آن چیز می‎ریزد چنانچه متصل به کرباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد و عین نجاست هم در آن نباشد پاک است.

مساله 28- اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و بقیه آن به اندازه کر نباشد، چنانچه نجاست به آن برسد نجس می‎شود، وهر مقدار از یخ هم که آب شود نجس است.

مساله 29- اگر انسان شک کند آبی که به اندازه کر بوده از کر کمتر شده یا نه، در صورتی که تفاوت فاحشی پیدا نکرده باشد حکم آب کر را دارد، یعنی نجاست را پاک می‎کند و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس نمی شود. و آبی که از کرکمتر بوده و انسان شک دارد به اندازه کر شده یا نه حکم آب کر را ندارد.

مساله 30- کر بودن آب از سه راه ثابت می‎شود:

اول - خود انسان به کر بودن آن یقین یا اطمینان پیدا کند.

دوم - دو مرد عادل به کر بودن آن گواهی دهند.

سوم - کسی که آب در اختیار اوست و متهم به بی اعتنایی به مسائل شرعی نیست از کر بودن آب خبر دهد.

2 - آب قلیل:

"آب قلیل" آبی است که کمتر از کر باشد و از زمین هم نجوشد.

مساله 31- اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس می‎شود، ولی اگر از بالا آب قلیل را روی چیز نجس بریزند، مقداری که به چیز نجس می‎رسد نجس و هرچه بالاتر از آن باشد پاک است.

مساله 32- اگر آب قلیل مانند فواره با فشار از پایین به بالا رود، در صورتی که نجاست به بالا برسد آب قسمت پایین نجس نمی شود، ولی اگر نجاست به پایین آب برسد بالا هم نجس می‎شود.

مساله 33- آب قلیلی که هنگام شستن محل ادرار و مدفوع به بدن یا لباس ترشح می‎کند، با پنج شرط اجتناب از آن لازم نیست، هرچند پاک و مطهر بودن آن محل اشکال است: اول - آن آب تغییر به صفات نجاست نکرده باشد. دوم - نجاستی از بیرون به محل نرسیده باشد. سوم - نجاست دیگری مانند خون همراه ادرار یا مدفوع بیرون نیامده

ناوبری کتاب