صفحه ۲۳۹

مساله 1339- مستحب است امام جماعت حال مامومی را که از همه ضعیف تر است رعایت نماید و عجله نکند تاافراد ضعیف به او برسند، همچنین قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد، مگر اینکه بداند همه مامومین به این امرتمایل دارند.

مساله 1340- مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می‎خواند صدای خود را به قدری بلند کند که مامومین بشنوند، ولی باید بیش از اندازه متعارف صدا را بلند ننماید.

مساله 1341- اگر امام جماعت هنگام رکوع متوجه شود فردی تازه رسیده و می‎خواهد اقتدا نماید مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و سپس برخیزد، هرچند فرد دیگری هم برای اقتدا وارد شده باشد.

آنچه در نماز جماعت مکروه است:مراد از (کراهت در عبادات) به این معناست که آن عبادت با انجام این عمل ثواب کمتری خواهد داشت.

مساله 1342- اگر در صفهای جماعت جا باشد مکروه است نمازگزار تنها بایستد.

مساله 1343- مکروه است ماموم ذکرهای نماز را به گونه ای بگوید که امام بشنود.

مساله 1344- مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعتی می‎خواند مکروه است در این نمازها - با وجود مسافر - به کسی که مسافر نیست اقتدا کند، همچنین کسی که مسافر نیست مکروه است در این نمازها - با وجود غیر مسافر - به مسافر اقتدا نماید، پس بهتر است مسافر به مسافر، و حاضر به حاضر اقتدا کند.

نماز جمعه

وجوب نماز جمعه:

مساله 1345- یکی از نمازهای واجب یومیه "نماز جمعه" است که در روزهای جمعه با وجود شرایط آن به جای نمازظهر خوانده می‎شود، در قرآن کریم و احادیث شریف در مورد نماز جمعه سفارش بسیار شده است.

مساله 1346- اگر فراهم کردن شرایط نماز جمعه در زمان غیبت حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ممکن باشد بنابراحتیاط برپا کردن آن واجب است، و پس از برپایی نماز جمعه بنابراحتیاط واجب حضور در آن برای افرادی که واجد شرایط هستند واجب است و نباید بدون عذر شرعی آن را ترک کرد.

مساله 1347- اگر نماز جمعه با وجود همه شرایط آن برپا شود، صحت نماز ظهری که قبل از

ناوبری کتاب