صفحه ۲۳۸

گونه ای باشد که بتواندحمل بر صحت نماید می‎تواند اقتدا کند.

مساله 1330- اگر امام جماعت پس از نماز یا در بین آن بفهمد که نمازش باطل بوده لازم نیست به مامومین اطلاع دهدو نماز مامومین صحیح است، ولی اگر در بین نماز متوجه شود، ادامه صورت نماز توسط امام جماعت محل اشکال است.

مساله 1331- کسی که ایستاده نماز می‎خواند بنابراحتیاط نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‎خوانداقتدا نماید، و کسی هم که نشسته نماز می‎خواند بنابراحتیاط نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می‎خواند اقتدا کند.ولی کسی که نشسته نماز می‎خواند می‎تواند به فرد دیگری که او هم نشسته نماز می‎خواند اقتدا نماید.

مساله 1332- اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا وضوی جبیره ای نماز بخواند می‎توان به او اقتدا کرد، ولی اگر به واسطه عذر با لباس نجس نماز بخواند، یا نتواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خود جلوگیری کند یا دارای یکی از عذرهای دیگر باشد بنابراحتیاط واجب نمی توان به او اقتدا نمود.

مساله 1333- بنابراحتیاط کسانی که حد شرعی خورده اند و کسانی که بیماری خوره یا پیسی نمایان دارند نباید امام جماعت شوند.

آنچه در نماز جماعت مستحب است:

مساله 1334- بنابراحتیاط اگر ماموم یک مرد باشد طرف راست امام جماعت بایستد، و اگر یک زن باشد در طرف راست امام به گونه ای بایستد که جای سجده اش مساوی زانو یا قدم امام باشد و یا اینکه پشت سر امام بایستد، وچنانچه مامومین یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن باشند، مرد در طرف راست امام و بقیه پشت سر امام بایستند، و اگر چند مرد یا چند زن باشند پشت سر امام بایستند، و اگر چند مرد و چند زن باشند، مردها پشت سر امام و زنهاپشت سر مردها بایستند.

مساله 1335- اگر امام و ماموم هر دو زن باشند احتیاط آن است که امام کمی جلوتر بایستد.

مساله 1336- مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوی در صف اول بایستند.

مساله 1337- مستحب است صفهای جماعت منظم بوده و بین کسانی که در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد وشانه های آنان در ردیف یکدیگر باشد.

مساله 1338- مستحب است پس از گفتن "قد قامت الصلاة" مامومین برخیزند.

ناوبری کتاب