صفحه ۲۳۷

مساله 1320- اگر نماز امام تمام شود و ماموم مشغول تشهد یا سلام اول باشد، لازم نیست نیت فرادی نماید.

مساله 1321- اگر هنگام برپایی نماز جماعت کسی به صورت فرادی نماز بخواند و این عمل او موجب خدشه واردآمدن به جماعت یا تفسیق امام جماعت باشد صحت نمازش محل اشکال است.

شرایط امام جماعت:

مساله 1322- امام جماعت باید عاقل، عادل، دوازده امامی، حلال زاده و بنابراحتیاط واجب بالغ باشد، و درخواندن حمد و سوره و دیگر ذکرهای نماز و نیز در بجا آوردن افعال نماز غلط و ایرادی نداشته باشد، و اگر مامومین مرد یا مرد و زن هستند امام جماعت نیز باید مرد باشد.

مساله 1323- امامت زن برای زن هر چند خالی از اشکال نیست ولی بنابراقوی جایز است، گرچه در غیر از نماز میت کراهت دارد.

مساله 1324- اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می‎فهمد به بچه ممیز دیگر خالی از اشکال نیست، مگر اینکه به امید ثواب یا برای تمرین باشد.

مساله 1325- عدالت معنای (عدالت) در پاورقی مساله (6) گذشت. امام جماعت از دو راه ثابت می‎شود:

الف - شهادت دو مرد عادل، به شرط آنکه دو یا حتی یک مرد عادل دیگر که گفته او موجب وثوق است خلاف آن شهادت ندهند.

ب - اطمینان انسان به عدالت او، خواه از راه معاشرت با او حاصل شود، یا از شهادت یک مرد عادل، یا اقتدا کردن دومرد عادل یا عده ای از مردم مومن به او و یا تایید عدالت او توسط جماعتی از مردم.

مساله 1326- اگر شک کند امام جماعتی را که عادل می‎دانسته از عدالت بیرون رفته یا نه، می‎تواند به او اقتدانماید.

مساله 1327- اگر ماموم پس از نماز بفهمد که امام عادل نبوده یا به جهتی نمازش باطل بوده - مثلا بدون وضو نمازخوانده است - نمازش صحیح است.

مساله 1328- هرگاه بداند نماز امام باطل است - اگرچه خود امام متوجه نباشد - نمی تواند به او اقتدا کند.

مساله 1329- اگر ماموم در صحت قرائت امام جماعت شک کند، در صورتی که شک او به

ناوبری کتاب