صفحه ۲۳۶

بخواهد به ثواب جماعت برسد، پس از نیت و گفتن تکبیره الاحرام به حال نیم خیز بنشیند و تشهد را به قصد ذکر مطلق یعنی بدون قصد وجوب یا استحباب، بلکه به قصد ذکری که در نماز دستور داده اند. با امام بخواندولی سلام را نگوید و صبر کند تا امام سلام نماز را بدهد، سپس بایستد و بدون آنکه دوباره نیت کند و تکبیر بگوید، حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت اول خود حساب نماید.

نیت فرادی در جماعت:

مساله 1314- نیت فرادی در نماز جماعت محل اشکال است، مخصوصا اگر از اول نماز چنین قصدی داشته باشد.ولی انسان در حال ضرورت و عذر می‎تواند نیت فرادی کرده و از امام جماعت جلو بیفتد و نماز خود را به تنهایی تمام نماید.

مساله 1315- اگر در بین نماز جماعت به واسطه عذری قصد فرادی نماید نباید دوباره نیت جماعت کند، بلکه اگرمردد شود که فرادی کند یا نه و بعد بلافاصله تصمیم بگیرد نماز را با جماعت تمام نماید، باقی ماندن او به جماعت محل اشکال است ولی نمازش صحیح است.

مساله 1316- اگر شک کند نیت فرادی کرده یا نه و خود را درحال جماعت می‎یابد، بنا بگذارد که نیت فرادی نکرده است.

مساله 1317- اگر ماموم به واسطه عذری در بین حمد و سوره امام جماعت نیت فرادی نماید بنابراحتیاط واجب حمد و سوره را از اول بخواند، بلکه اگر پس از حمد و سوره امام جماعت و پیش از رکوع نیز نیت فرادی نمایدبنابراحتیاط حمد و سوره را به قصد قربت مطلقه بخواند.

مساله 1318- اگر بعد از شروع به نماز بین ماموم و امام جماعت، یا بین ماموم و کسی که ماموم به واسطه او به امام جماعت متصل است پرده یا چیز دیگری حائل گردد یا بیشتر از یک گام معمولی فاصله شود، بنابراحتیاط قصد فرادی نماید و نمازش صحیح است همان گونه که گذشت حائل شدن پرده میان ماموم زن و امام جماعت یا ماموم دیگر در صورتی که مرد باشد اشکال ندارد..

مساله 1319- اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود یا همه نیت فرادی نمایند، چنانچه فاصله به اندازه یک گام نباشد نماز صف بعد به طور جماعت صحیح است، و چنانچه بیشتر از این مقدار باشد بنابراحتیاطکسانی که در صف بعد هستند قصد فرادی کنند و نمازشان صحیح است.

ناوبری کتاب