صفحه ۲۳۵

3 - پس از آنکه ماموم اقتدا کرد، چنانچه امام مشغول تشهد شود و ماموم در رکعتی باشد که تشهد ندارد بنابراحتیاطباید به حالت نیم خیز بنشیند، و می‎تواند در آن حال ذکر تشهد را با امام بخواند، پس اگر امام برای رکعت بعدبرخاست او هم برخیزد و نماز را با جماعت طبق دستوری که گفته شد ادامه دهد، و اگر امام سلام نماز را داد او سلام رانگوید و به حال نیم خیز صبر کند تا نماز امام تمام شود، آنگاه برخاسته و بقیه نماز را تنها بجا آورد.

مساله 1306- اگر در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند باید حمد و سوره را بخواند، و چنانچه برای سوره وقت ندارد باید حمد را تمام کند و در رکوع یا سجده خود را به امام برساند، ولی اگر در سجده به امام برسد احتیاطا نماز را دوباره بخواند.

مساله 1307- کسی که می‎داند اگر سوره یا قنوت را بخواند در رکوع به امام نمی رسد باید آن را نخواند، و اگر بخواندمحل اشکال است.

مساله 1308- کسی که اطمینان دارد اگر سوره را شروع کند یا تمام نماید به رکوع امام می‎رسد، احتیاط واجب آن است که سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام نماید.

مساله 1309- کسی که یقین دارد اگر سوره را بخواند به رکوع امام می‎رسد، چنانچه سوره را بخواند و به رکوع نرسدنمازش صحیح است.

مساله 1310- اگر امام جماعت ایستاده باشد و ماموم نداند که در کدام رکعت است می‎تواند اقتدا کند، ولی باید حمدو سوره را به قصد قربت بخواند. و اگرچه بعد بفهمد که امام جماعت در رکعت اول یا دوم بوده نمازش صحیح است.

مساله 1311- اگر به خیال اینکه امام جماعت در رکعت اول یا دوم است حمد و سوره را نخواند و پس از رکوع بفهمدکه در رکعت سوم یا چهارم بوده، نمازش صحیح است و احتیاطا بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد، ولی اگر پیش ازرکوع بفهمد باید حمد و سوره را بخواند، و اگر وقت ندارد فقط حمد را بخواند و در رکوع یا سجده خود را به امام برساند، هرچند در صورتی که در سجده به امام برسد احتیاطا نمازش را دوباره بخواند.

مساله 1312- اگر به خیال اینکه امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم است حمد و سوره یا مقداری از آن را بخواند وپیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اول یا دوم بوده نمازش صحیح است.

مساله 1313- اگر هنگامی که امام جماعت مشغول خواندن تشهد آخر نماز است وارد شود و

ناوبری کتاب