صفحه ۲۳۴

نمی رسد فقط حمد را بخواند و خود را به رکوع یا سجده امام برساند - ولی اگر درسجده به امام برسد احتیاطا نماز را دوباره بخواند - و پس از رکوع و دو سجده واجبات تشهد را بجا آورده و برای رکعت سوم همراه امام برخیزد و تسبیحات را سه مرتبه بخواند - وچنانچه می‎ترسد به رکوع رکعت چهارم امام نرسدبنابراحتیاط تسبیحات را سه مرتبه با عجله بخواند و به یک مرتبه اکتفا نکند - و رکوع و دو سجده را با امام بجا آورده وهنگام تشهد و سلام نماز امام بنابراحتیاط به حالت نیم خیز بنشیند، و می‎تواند در آن حال ذکر تشهد را با امام بخواندولی سلام را نگوید و پس از سلام امام برخیزد و نماز خود را ادامه دهد.

ج - اگر امام و مامومین مشغول خواندن تسبیحات باشند و می‎داند چنانچه بخواهد اقتدا کند و حمد را بخواند به رکوع امام نمی رسد، بنابراحتیاط واجب صبر کند تا هنگامی که امام به رکوع رفت اقتدا کرده و به رکوع رود، و این رکعت رارکعت اول خود حساب نماید، پس اگر امام بعد از رکوع و دو سجده برخاست معلوم می‎شود رکعت سوم جماعت بوده، او هم به قصد رکعت دوم برخیزد و حمد و سوره بخواند و خود را به رکوع امام برساند، و اگر به اندازه کافی وقت ندارد فقط حمد بخواند و سوره و قنوت را ترک نماید و پس از رکوع و دو سجده تشهد را به حال معمول بجا آورده وهنگام سلام نماز امام به حالت نیم خیز بنشیند، و پس از سلام امام برخیزد و نماز خود را به تنهایی ادامه دهد. و اگرامام پس از تسبیحات و بجا آوردن رکوع و دو سجده مشغول تشهد شود معلوم می‎شود رکعت آخر نماز جماعت است، پس باید بنابراحتیاط به حالت نیم خیز بنشیند، و می‎تواند در آن حال ذکر تشهد را با امام بخواند ولی سلام را نگوید وپس از سلام امام برخیزد و بقیه نماز را به تنهایی بخواند.

مساله 1305- اگر تعداد رکعات نماز امام با تعداد رکعات نماز ماموم تفاوت داشته باشد - مثلا امام نماز چهار رکعتی می‎خواند و ماموم بخواهد نماز دو رکعتی بخواند - چنانچه ماموم پس از شروع نماز جماعت وارد شود می‎تواند اقتدانماید و نماز خود را همراه با جماعت بجا آورد، ولی باید موارد زیر را رعایت نماید:

1 - وقتی امام مشغول خواندن حمد و سوره است ماموم می‎تواند اقتدا کند، و چنانچه امام در رکعت دوم باشد ماموم به قصد متابعت قنوت را با امام بخواند.

2 - وقتی امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و تسبیحات می‎خواند ماموم می‎تواند اقتدا کند، ولی باید حمد را بخواند و چنانچه بداند اگر اقتدا کند و حمد را بخواند به رکوع امام نمی رسد، بنابراحتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع رود آنگاه اقتدا نماید.

ناوبری کتاب