صفحه ۲۳۳

مساله 1301- بعد از تکبیره الاحرام امام جماعت چنانچه صفهای جلو آماده نماز و گفتن تکبیر باشند کسانی که درصفهای بعد ایستاده اند می‎توانند تکبیر بگویند، ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کنند تا تکبیر صفهای جلو تمام شود.

مساله 1302- اگر اول نماز یا بین حمد و سوره اقتدا کند و پیش از آنکه به رکوع رود امام جماعت سر از رکوع بردارد، نماز او به طور جماعت صحیح است و باید رکوع کرده و خود را به جماعت برساند.

مساله 1303- اگر در حالی که امام جماعت در رکوع است به او اقتدا کند یکی از سه حالت را دارد:

الف - چنانچه به رکوع امام جماعت برسد - گرچه ذکر امام جماعت تمام شده باشد - نمازش به جماعت صحیح است و یک رکعت حساب می‎شود.

ب - اگر در حال خم شدن او امام جماعت از رکوع برخیزد و یا شک کند که به رکوع امام جماعت رسیده یا نه، جماعتش باطل می‎شود و بنابراحتیاط واجب باید رکوع را تمام نماید و به سجده رود و نماز را فرادی تمام کند ودوباره نمازش را بخواند.

ج - اگر پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود امام سر از رکوع بردارد، بنابراحتیاط بایستد تا امام سجده های خود را بجاآورد و برای رکعت بعد برخیزد و ماموم رکعت بعد امام را رکعت اول خود حساب نماید، ولی اگر رکعت آخر امام بوده یا اینکه برخاستن امام جماعت به اندازه ای طول می کشد که این شخص از حالت جماعت خارج می‎شود، باید قصدفرادی کرده و نمازش را به تنهایی تمام نماید.

مساله 1304- کسی که پس از شروع نماز جماعت وارد می‎شود و اقتدا می‎کند، در صورتی که نماز امام و ماموم چهاررکعتی باشد دارای چند حالت است:

الف - اگر مامومین ساکت ایستاده اند و رکعت اول یا دوم جماعت است، او هم به نیت نمازی که قصد داشته اقتدا کندو ساکت بایستد، پس اگر امام بعد از خواندن حمد و سوره قنوت نخواند معلوم می‎شود رکعت اول جماعت بوده، و اوهم بقیه نماز را همراه امام تمام نماید.

ب - اگر امام پس از خواندن حمد و سوره قنوت بخواند رکعت دوم جماعت است، پس او هم به قصد متابعت قنوت را با امام بخواند و بعد از رکوع و دو سجده در حال تشهد امام بنابراحتیاط به حالت نیم خیزیعنی زانوها و کف پا را ار زمین بلند کرده، روی انگشتان دست و پا بنشیند. بنشیند، و می‎تواند ذکرتشهد را با امام بخواند و پس از برخاستن حمد و سوره را خوانده و همراه با امام به رکوع رود، و اگر می‎داند با خواندن حمد و سوره به رکوع سوم امام

ناوبری کتاب