صفحه ۲۳۲

بنابراحتیاط واجب برگردد و از امام پیروی کند و پس از اتمام نماز بنابراحتیاط نمازش را دوباره بخواند، و اگر از روی عمد برنگردد بنابراحتیاط واجب نمازش را با جماعت تمام کند و دوباره هم بخواند.

ب - چنانچه طوری باشد که اگر برگردد به چیزی از قرائت امام نمی رسد ولی قیام امام را درک می‎کند، بنابراحتیاط سربردارد و با امام به رکوع رود و نماز را تمام کند و دوباره هم بخواند، و اگر از روی عمد سر برندارد تا امام برسد صحت نمازش محل اشکال است، ولی اگر از روی اشتباه برنگردد نمازش صحیح است. و در هر دو صورت در رکوع اشتباهی نیز ذکر رکوع را به صورت کوتاه بگوید.

ج - چنانچه بداند که اگر برگردد قیام امام را درک نمی کند، لازم نیست برگردد و نمازش صحیح است.

مساله 1296- اگر از روی اشتباه پیش از امام جماعت به سجده رود بنابراحتیاط سر بردارد و با امام سجده نماید، وبنابراحتیاط در سجده اشتباهی نیز ذکر سجده را به صورت کوتاه بگوید و نمازش را دوباره بخواند. ولی اگر از روی اشتباه سر برنداشت نمازش صحیح است.

مساله 1297- کسی که از روی اشتباه جلوتر از امام سر از رکوع یا سجده برداشته، چنانچه امام هنوز در رکوع یا سجده باشد بنابراحتیاط واجب برگردد و از امام پیروی کند، و اضافه شدن یک رکوع یا سجده در چنین موردی نماز را باطل نمی کند. اما اگر پیش از آنکه به رکوع برسد امام سر از رکوع بردارد، بنابراحتیاط واجب باید نماز را تمام کند و دوباره هم بخواند، همچنین است اگر در هر دو سجده یک رکعت چنین اتفاق بیفتد.

مساله 1298- کسی که جلوتر از امام سر از رکوع یا سجده برداشته، چنانچه از روی اشتباه یا به خیال اینکه به رکوع یاسجده امام نمی رسد برنگردد نمازش صحیح است.

مساله 1299- اگر امام جماعت در رکعتی که قنوت ندارد از روی اشتباه قنوت بخواند یا در رکعتی که تشهد ندارداشتباها تشهد بخواند، مامومین باید به طوری که نمازشان باطل نشود او را به اشتباه خود آگاه نمایند، و اگر توان آگاه کردن او را ندارند نباید قنوت و تشهد را بخوانند ولی نمی توانند پیش از امام به رکوع روند یا پیش از ایستادن امام بایستند، بلکه باید صبر کنند تا قنوت یا تشهد امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخوانند.

مساله 1300- اگر ماموم بداند نماز یک صف از صفهای جلو باطل است در صفهای بعد نمی تواند اقتدا کند، ولی اگرشک داشته باشد که نماز آنان صحیح است یا نه، می‎تواند اقتدا نماید.

ناوبری کتاب