صفحه ۲۳۱

مساله 1287- ماموم باید بجز حمد و سوره همه ذکرهای دیگر نماز را خودش بخواند، ولی اگر رکعت اول یا دوم اورکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند و بنابراحتیاط حتی "بسم الله" آن را نیز آهسته بخواند.

مساله 1288- در نماز "صبح" و "مغرب" و "عشا" اگر ماموم در رکعت اول و دوم صدای حمد و سوره امام جماعت رابشنود - اگرچه کلمات را تشخیص ندهد - باید حمد و سوره را نخواند، و در صورتی که صدای امام جماعت را نشنودمستحب است حمد و سوره را بخواند، ولی باید آهسته بخواند و چنانچه از روی اشتباه بلند بخواند اشکال ندارد.

مساله 1289- اگر ماموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود بنابراحتیاط واجب حمد و سوره را نخواند.

مساله 1290- اگر ماموم از روی اشتباه حمد و سوره را بخواند یا خیال کند صدایی را که می شنود صدای امام نیست و بعد بفهمد صدای امام بوده نمازش صحیح است.

مساله 1291- بنابراحتیاط ماموم در رکعت اول و دوم نماز "ظهر" و "عصر" حمد و سوره را نخواند، و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.

مساله 1292- اگر ماموم سلام نماز امام را بشنود یا بداند که چه وقت سلام می‎گوید احتیاط آن است که پیش از امام سلام ندهد، مگر اینکه عذری داشته باشد. و چنانچه از روی عمد و بدون عذر پیش از امام سلام دهد نمازش خالی ازاشکال نیست، ولی اگر از روی اشتباه یا با داشتن عذر پیش از امام سلام دهد نمازش صحیح است و لازم نیست دوباره با امام سلام دهد.

مساله 1293- اگر ماموم بجز تکبیره الاحرام و سلام ذکرهای دیگر نماز را پیش از امام بگوید اشکال ندارد، ولی اگر آنهارا بشنود یا بداند امام چه وقت می‎گوید بنابراحتیاط مستحب پیش از امام نگوید.

مساله 1294- ماموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می‎شود کارهای دیگر آن را - مانند رکوع و سجود - کمی بعد ازامام جماعت بجا آورد، و اگر از روی عمد پیش از امام یا دقیقا همزمان با او و یا با فاصله طولانی پس از او انجام دهدصحت نمازش محل اشکال است.

مساله 1295- کسی که از روی اشتباه جلوتر از امام به رکوع رفته است سه صورت دارد:

الف - چنانچه به گونه ای باشد که اگر برگردد مقداری از قرائت امام را درک می‎کند،

ناوبری کتاب