صفحه ۲۳۰

بیشتر از یک گام معمولی فاصله نباشد، همچنین اگر انسان به واسطه مامومی که جلوی او ایستاده به امام متصل باشد، بنابراحتیاطواجب باید فاصله جای سجده اش از جای ایستادن او بیشتر از یک گام معمولی نباشد، و احتیاط مستحب آن است که جای سجده ماموم با جای کسی که جلوی او ایستاده بیش از حد لازم متعارف فاصله نداشته باشد.

مساله 1281- اگر ماموم به واسطه کسی که سمت راست یا چپ او اقتدا کرده به امام جماعت متصل باشد و از جلو به او متصل نباشد، بنابراحتیاط واجب باید با کسی که سمت راست یا چپ او اقتدا کرده بیشتر از یک گام معمولی فاصله نداشته باشد.

مساله 1282- اگر بین کسانی که در صف اول ایستاده اند بچه ممیز - یعنی بچه ای که خوب و بد را تشخیص می‎دهد - فاصله شود، چنانچه اطمینان داشته باشند که نماز او صحیح است می‎توانند اقتدا کنند، بلکه فاصله شدن یک بچه غیرممیز نیز در صورتی که فاصله کم باشد مانعی ندارد.

شرط چهارم - ماموم جلوتر از امام نایستد.

مساله 1283- ماموم نباید جلوتر از امام جماعت بایستد، و بنابراحتیاط واجب مساوی او هم نباشد، بلکه در تمام حالات کمی از او عقب تر باشد.

وظیفه مامومین در جماعت:

مساله 1284- موقعی که ماموم نیت اقتدا می‎کند باید امام جماعت را معین نماید، ولی دانستن نام و مشخصات اولازم نیست. و چنانچه قصد کند که نماز خود را با جماعت به امام حاضر عادل اقتدا می‎کند کافی است.

مساله 1285- اگر به قصد اقتدا به شخص خاصی نیت کند و پس از نماز معلوم شود امام جماعت فرد دیگری بوده، چنانچه قصدش اقتدا به امام حاضر بوده و او را نیز دارای شرایط امامت می‎دانسته جماعت و نمازش صحیح است، ولی اگر اقتدا را مقید به همان شخص نموده باشد به شکلی که اگر دیگری باشد اقتدا نمی کند یا اینکه دیگری را دارای شرایط امامت نمی دانسته، باید نمازش را دوباره بخواند، مگر اینکه جز ترک حمد و سوره سایر کارهای نماز را به طورصحیح و کامل انجام داده و رکنی را کم یا زیاد نکرده باشد که در این صورت اعاده نماز لازم نیست.

مساله 1286- ماموم نباید تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید، بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید.

ناوبری کتاب