صفحه ۲۳

مسائل طهارت

آب مطلق و مضاف:

آب یا مطلق است یا مضاف، "آب مضاف" آبی است که آن را از چیزی بگیرند مثل آب میوه و گلاب، یا با چیزی مخلوط کنند مثل آبی که به قدری با گل و مانند آن مخلوط شده که دیگر به آن "آب" نمی گویند.و غیر اینها را "آب مطلق" گویند.

اقسام آب مطلق:

آب مطلق بر پنج قسم است: "آب کر"، "آب قلیل"، "آب جاری"، "آب باران" و "آب چاه".

1 - آب کر:

مساله 24- "آب کر" بنابر احتیاط واجب مقدار آبی است که اگر در ظرفی که طول، عرض و عمق آن هر یک سه وجب و نیم معمولی بنابراین وزن آب کر تقریبا (384) کیلوگرم می‎شود. است بریزند آن ظرف پر شود، و وزن آن از «128» من تبریز بیست مثقال کمتر است یعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن می‎جهد. . بنابراین آب لوله ها که معمولا متصل به منبع بزرگ است و همچنین هر لوله ای که متصل به کر باشد حکم آب کر را دارد.

مساله 25- اگر عین نجس مانند: ادرار، خون، مشروبات الکلی و یا چیزی که نجس شده و حامل عین نجس است به آب کر برسد، چنانچه رنگ یا بو و یا مزه آب را تغییر دهد آب کر نجس می‎شود، ولی اگر تغییر ندهد و یا به چیز دیگری غیر از عین نجاست تغییر کند نجس نمی شود، هرچند شایسته است از آب نظیف و پاکیزه استفاده شود.

مساله 26- اگر عین نجاست به آبی که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آن آب

ناوبری کتاب